Zaciągnięty kredyt firmowy - w ramach prowadzonej działalności, nie powoduje powstania przychodu podatkowego, a tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, ani podatkiem od towarów i usług. Tym samym spłata rat tego kredytu nie będzie stanowiła kosztu uzyskania przychodów. Kosztem tym może być natomiast część odsetkowa raty kredytu oraz wydatki związane z jego udzieleniem czy obsługą. Sama rata kapitałowa nie może być zaliczona do kosztów i nie podlega ewidencji w KPiR.

Kredyt firmowy - odsetki od kredytu jako koszt prowadzonej działalności

Możliwość zaliczenia odsetek od kredytu w koszty przysługuje niezależnie od rodzaju kredytu, pod warunkiem jednak, że jest on bezpośrednio związany z działalnością gospodarczą, a tym samym przyczyni się do osiągania dalszych przychodów przez firmę.

Odsetki od kredytu spełniającego warunki zakwalifikowania ich do kosztów podatkowych, podlegają zaliczeniu w te koszty w momencie ich faktycznej zapłaty i księgowane są tak jak prowizje oraz wydatki związane z ubezpieczeniem kredytu w kolumnie 13 KPiR jako pozostałe wydatki. Naliczone przez bank, ale nie zapłacone przez kredytobiorcę odsetki nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Kosztów nie stanowią również odsetki od kredytów umorzonych (art. 23 ust.1 pkt. 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Inne wydatki związane z kredytem firmowym

Oprócz odsetek od kredytu do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć można również opłaty bankowe i prowizje związane z jego uzyskaniem, bądź spłatą, a także opłaty z tytułu ubezpieczenia kredytu, jeśli oczywiście kredyt ten związany jest z działalnością i przyszłymi przychodami. Jeśli jednak ubezpieczeniem tym jest ubezpieczenie na życie kredytobiorcy, do którego kupna jest on zobligowany by uzyskać kredyt, to opłat z tym związanych nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Prowizje oraz opłaty związane z ubezpieczeniem odliczane są w momencie ich poniesienia, przy czym pamiętać należy, że w przypadku prowizji od kredytu na zakup środka trwałego, wliczenie jej w koszty uzyskania przychodów może nastąpić dopiero w momencie oddania środka trwałego do użytkowania wcześniej będzie powiększało jego wartość, a tym samym odpisy amortyzacyjne (art. 22g ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Kredyt firmowy w praktyce

Często zdarza się, że przedsiębiorca zaciągnął kredyt jako osoba fizyczna np. hipoteczny, a nieruchomość zakupioną za środki uzyskane z kredytu wykorzystuje również do prowadzenia działalności gospodarczej. W takim wypadku do kosztów uzyskania przychodów podatnik może zaliczyć proporcjonalną w stosunku do wykorzystywanej na potrzeby działalności powierzchni, część odsetek, prowizji i wydatków związanych z ubezpieczeniem do kosztów uzyskania przychodów, nawet jeśli nieruchomość nie jest zaliczona do środków trwałych przedsiębiorcy. Przykładowo, jeśli przedsiębiorca na potrzeby działalności wykorzystuje 20% powierzchni takiego lokalu, to do kosztów zalicza odpowiednio 20% odsetek od kredytu, 20 % kosztów ubezpieczenia kredytu itd.

Zobacz też:

kalkulator płacy

vat zz