Obecnie zarówno banki, jak i przedsiębiorcy ostrożniej podchodzą do kwestii kredytów. Mając na względzie to oraz fakt, iż sektor małych i średnich przedsiębiorstw to główny filar polskiej gospodarki, rząd uznał, iż warto pomóc zaliczającym się do niego firmom w finansowaniu bieżącej działalności. W związku z tym przygotowano specjalny program wsparcia dla MŚP, który polega na udzielaniu gwarancji zabezpieczających kredyty zaciągane na bieżącą działalność. 

Gwarancje - co to takiego?

Start przedsiębiorstwa i jego bieżąca działalność wymagają odpowiednich nakładów finansowych. Często firma, która od niedawna działa na rynku może napotkać spore problemy z uzyskaniem kredytu, właśnie ze względu na brak wystarczającego majątku, który mógłby służyć jako zabezpieczenie zaciąganego zobowiązania. W takiej sytuacji z pomocą może przyjść Bank Gospodarki Krajowej (BGK), udzielając tzw. gwarancji kredytowej.

Jest to dobra forma zabezpieczenia dla kredytodawcy - bowiem w sytuacji, gdyby przedsiębiorca nie spłacił w terminie wynikającym z umowy kredytowej swoich zobowiązań, wówczas włącza się gwarant, a więc BGK, który spłaca należności za niewypłacalnego kredytobiorcę. W takim przypadku dalsze rozliczenia będą prowadzone między gwarantem a przedsiębiorcą - będzie on musiał zwrócić kwotę wypłaconą z gwarancji, wraz z odsetkami.

Dlaczego “de minimis”?

Pomoc de minimis to szczególna forma wsparcia dla przedsiębiorców. Jej wartość dla jednego przedsiębiorcy w roku, w którym ubiega się on o pomoc oraz w ciągu poprzedzających dwóch lat podatkowych, nie może przekroczyć 200 000 euro (w przypadku usług transportu drogowego granica wynosi 100 000 euro).

Przez wzgląd na fakt, iż pomoc de minimis jest wsparciem o niewielkich wymiarach, o jej udzieleniu na trzeba powiadamiać Komisji Europejskiej (zgodnie z zasadą pochodzącą z prawa rzymskiego "de minimis non curat lex", oznaczającą, że prawo nie troszczy się o drobiazgi).

Gwarancja kredytowa na zabezpieczenie kredytu obrotowego dla przedsiębiorców z sektora MŚP jest udzielana w ramach programu dopuszczalnej pomocy de minimis. Oznacza to, iż nie stanowi ona dotacji oraz nie wiąże się bezpośrednio z przekazaniem środków finansowych przedsiębiorcy.

Jakie zasady gwarancji de minimis?

Warunki, na jakich gwarancja de minimis może zostać udzielone są z góry ustalone. Pomoc ta:

  • jest udzielana maksymalnie na okres 27 miesięcy,
  • nie może przekroczyć 3,5 mln zł oraz 60 proc. kwoty kredytu obrotowego,
  • nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem obrotowym,
  • jest zabezpieczoa wekslem właasnym in blanco przedsiębiorcy,
  • udzielona w 2013 roku w pierwszym roku jest bezkosztowa, za drugi rok występuje konieczność zapłacenia prowizji w wysokości 0,5 proc. gwarancji.

Gwarancje te oferowane są przez banki kredytujące, które zawarły specjalną umowę o współpracy z BGK. Przedsiębiorca o gwarancję ubiega się w swoim banku - nie musi on występować ze specjalnym wnioskiem o udzielenie gwarancji spłaty kredytu bezpośrednio do BGK. Wniosek składany jest bowiem w banku kredytującym, w którym przedsiębiorca ubiega się o kredyt obrotowy.

Wartość pomocy de minimis udzielonej w formie gwarancji wyraża się za pomocą ekwiwalentu dotacji brutto, który wynosi 13,33 proc. udzielonej gwarancji.

Tylko kredyt na bieżącą działalność

Bardzo ważne jest, iż gwarancja de minimis udzielana jest na zabezpieczenie kredytu obrotowego, a więc służącemu sfinansowaniu bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Środki z tego tytułu powinny być wykorzystywane na uregulowanie należności wynikających z faktur za zakupione towary i usługi. Kredyt może być zatem wykorzystany do zapłaty podatków czy składek ZUS, a także do uregulowania innych zobowiązań, jakie powstały w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.