Po przystąpieniu do Wspólnoty łatwiejsze stało się przede wszystkim funkcjonowanie każdego biznesmena. Zwiększył się teren, na którym bez większych problemów może następować wymiana różnego typu świadczeń. Należy się bliżej przyjrzeć, jak wyglądają wszystkie sprawy związane z importem i eksportem usług.

IMPORT USŁUG

Zgodnie z art. 2 pkt.9 ustawy o VAT wwozem usług jest wykonywanie usług, z racji wykonywania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mówi art. 17 ust. 1 pkt 4, czyli osoby prawne, punkty organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, które są usługobiorcami usług wykonywanych przez płatników nieposiadających stałego miejsca zamieszkania, siedziby albo stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium państwa.

Wwóz usług dotyczy zarówno umów wewnątrz Unii, jak i umów z państwami trzecimi. Opodatkowujemy mimo to wyłącznie płatne świadczenia usług na obszarze państwa. Dlatego ważne staje się zdefiniowanie, czy konkretna usługa wykonywana jest na terytorium państwa, czy też niekoniecznie. Istotne znaczenie dla zaklasyfikowania wykonanej usługi do importu usług ma zatem ustalenie miejsca jej świadczenia, które jest zarazem miejscem opodatkowania tej transakcji.

Miejsce świadczenia usług dystrybucji towarów

W przypadku wewnątrzwspólnotowych świadczeń dystrybucji towarów, miejsce świadczenia niniejszych usług opisuje artykuł 28f ustawy o VAT. W przypadku dystrybucji towarów, który zaczyna się i kończy w 2 różnych państwach członkowskich, miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym transport towarów się rozpoczął. W przypadku, kiedy kupujący podał świadczącemu wewnątrzwspólnotową usługę dystrybucji towarów tzw. ” NIP Unijny”, miejscem wykonania niniejszej usługi jest teren państwa członkowskiego, które wydało nabywcy niniejszy numer.

Miejsce wykonania usług dystrybucji osób

Miejscem wykonania usług dystrybucji osób jest miejsce, w którym odbywa się transport z wzięciem pod uwagę zrobionych kilometrów.

Miejsce świadczenia usług powiązanych z nieruchomościami

Miejscem wykonania usług powiązanych z nieruchomościami jest miejsce lokalizacji nieruchomości.

Miejsce wykonania usług restauracyjnych i cateringowych

Miejscem wykonania wyżej wymienionych usług staje się miejsce, w którym świadczenia te są rzeczywiście świadczone z jednym wyjątkiem: gdy świadczenia te są wykonywane na pokładach statków, pociągów, samolotów w czasie trwania części dystrybucji osób wykonanej na terytorium Unii Europejskiej, miejscem świadczenia staje się punkt rozpoczęcia dystrybucji osób.

Miejsce świadczenia usług elektronicznych

Miejscem świadczenia usług elektronicznych, świadczonych na poczet subiektów niebędących podatnikami, posiadających stałe miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce zwykłego pobytu na obszarze Wspólnoty, przez podatnika, który ma stałe miejsce zamieszkania, siedzibę lub stałe miejsce koordynowania firmy, z którego świadczy niniejsze usługi za terytorium Unii, a w sytuacji nieposiadania takiej siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca koordynowania firmy, ma zwykłe miejsce koordynowania firmy lub miejsce zwykłego pobytu za terytorium Wspólnoty jest miejsce, w którym podmioty te posiadają stałe miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce zwykłego pobytu.

Miejsce świadczenia usług turystycznych

Miejscem świadczenia powyższych usług jest miejsce, gdzie wykonujący usługę ma siedzibę albo stałe miejsce zamieszkania.

Wwóz świadczeń występuje wtedy, gdy:

usługę wykonuje podatnik kraju unijnego bądź trzeciego,
usługodawca nie rozliczył w Polsce podatku VAT z tego tytułu,
usługobiorcą jest podatnik, którego siedziba albo miejsce zamieszkania jest w Polsce oraz który jest zobligowany do rozliczenia podatku VAT od zakupienia ww. usług.

Podatnikiem zawsze będzie usługobiorca w przypadku świadczeń:

nadawczych radiowych i telewizyjnych,
bankowych, finansowych, ubezpieczeniowych z wyłączeniem dzierżawy sejfu przez banki,,
elektronicznych,
analizy rynków oraz opinii publicznej, prawniczych, rachunkowo-księgowych, doradztwa w obszarze prowadzenia działalności oraz zarządzania, tłumaczeń,
sprzedaży praw albo przydzielenia licencji oraz podlicencji, przeniesienia albo cesji patentów, praw do oznaczeń fabrycznych oraz handlowych, praw autorskich,
wynajmu, dzierżawy tyczących się ruchomości z wyłączeniem środków lokomocji,
promocji,
agentów, pośredników pracujących w imieniu oraz na rzecz innej osoby,
delegowania pracowników
telekomunikacyjnych.

UWAGA

Podstawą opodatkowania w wwozie świadczeń jest suma, jaką usługobiorca jest obowiązany świadczyć!

Podatek z racji wwozu świadczeń to podatek naliczony. Potrącenia podatku naliczonego robi się w tym samym miesiącu, w jakim zaistniał obowiązek podatkowy z racji wwozu świadczeń!

WAŻNE

Wwozu świadczeń nie wykazuje się w danych podsumowujących VAT UE! Zaś export świadczeń w ramach Wspólnoty Europejskiej trzeba wykazać w danych podsumowujących.