Przedsiębiorcy mają prawo do naliczania odpisów amortyzacyjnych od budynków lub budowli - muszą jednak spełnić kilka warunków:

 

  • składniki majątku muszą stanowić własność lub współwłasność podatnika oraz
  • zostać nabyte, bądź wytworzone we własnym zakresie,
  • muszą być kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do użytkowania,
  • ich przewidywany okres użytkowania musi być dłuższy niż 1 rok.
  • powinny być wykorzystywane w działalności gospodarczej  albo oddane do użytkowania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu.

Amortyzacja budynków firmowych -  metoda liniowa

Metoda liniowa amortyzacji budynków firmowych to podstawowa metoda. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są w tym przypadku w równych ratach od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały został wprowadzony do ewidencji. Odpisy musza być dokonywane do momentu, kiedy ich suma  zrówna się z wartością początkową budynku lub lokali albo do momentu, w którym nastąpi zbycie majątku czy postawienie w stan likwidacji.

Amortyzacja budynków firmowych - podwyższona stawka

Jeśli budynek używany jest w warunkach złych lub pogorszonych, przedsiębiorcy mogą z powodzeniem podwyższyć podane w Wykazie stawki amortyzacyjne.

Ważne!

Za używanie budynku w warunkach pogorszonych należy rozumieć używanie ich pod ciągłym działaniem wody, par wodnych, znacznych drgań, nagłych zmian temperatury oraz innych czynników powodujących przyspieszenie zużycia obiektu.

Za warunki złe uważa się używanie budynków pod wpływem niszczących środków chemicznych, a zwłaszcza gdy służą one produkcji, wytwarzaniu lub przechowywaniu żrących środków chemicznych. Dotyczy to również silnego działania na budynek niszczących środków chemicznych rozproszonych w atmosferze, wodzie lub wydzielających się w postaci oparów, których źródłem są inne obiekty znajdujące się w pobliżu.

Odpowiednio stawki mogą zostać podwyższone:

  • przy warunkach pogorszonych - nie więcej niż o współczynnik 1,2,

  • przy warunkach złych - nie więcej niż o współczynnik 1,4.

Podwyższenia stawki amortyzacyjnej dokonuje się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności powodujące zmianę.

Amortyzacja budynków ulepszonych bądź używanych

Przedsiębiorcy mają również możliwość zastosowania w odniesieniu do używanych lub ulepszonych lokali i budynków (innych niż niemieszkalne) po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji środków trwałych, tzw. indywidualnej stawki amortyzacyjnej.

W przepisach (updof) można znaleźć wyznaczony minimalny okres amortyzacji przy użyciu indywidualnej stawki - wynosi on 10 lat. Jednak od tej zasady można znaleźć dwa wyjątki:

  • trwale związane z gruntem budynki handlowo-usługowe, wymienione w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji  trwale związane z gruntem oraz

  • kioski towarowe o kubaturze poniżej 500 m3, domki kempingowe i budynki zastępcze

Dla nich okres amortyzacji nie może być krótszy niż 3 lata.

 

Ważne!

Nie można amortyzować budynków i lokali firmowych za pomocą metody degresywnej oraz jednorazowego odpisu amortyzacyjnego.

Zobacz też:

smsapi

mf e deklaracje

księgowanie