Rozliczenia z US z zakresu podatku VAT nie zawsze muszą oznaczać obowiązek uiszczenia opłaty. Możliwa jest sytuacja w której podatnikowi będzie przysługiwało prawo do zwrotu podatku VAT. Sprawdź, jak długo czeka się na zwrot podatku VAT!

VATPodatek VAT

Podatek VAT jest podatkiem pośrednim, który pobierany jest na każdym etapie obróbki czy też obrotu towarem czy usługą. Istotną kwestią dla przedsiębiorców jest fakt czy podatek VAT jest należny czy też naliczony.

Podatek należny związany jest ze sprzedażą. Podatek naliczony związany jest z zakupami. Wartość podatku należnego (do zapłaty na rzecz US) można pomniejszyć o wartość podatku naliczonego (związanego z zakupami).

Prawo do odliczenia przysługuje wyłącznie przedsiębiorcom którzy są zarejestrowani jako czynni podatnicy podatku VAT. Podatnicy zwolnieni jak i osoby prywatne nie mogą korzystać z możliwości odliczania podatku VAT.

Kiedy można odliczyć podatek VAT?

Podatek VAT można odliczyć w miesiącu otrzymania faktury, nie należy tego mylić z miesiącem wystawienia faktury. Podatek VAT można również odliczyć w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych - miesiącach w przypadku rozliczenia miesięcznego i kwartałów w przypadku rozliczenia kwartalnego.

Jak długo czeka się na zwrot podatku VAT?

W przypadku gdy podatek naliczony będzie wyższy niż należny podatnik może starać o jego zwrot. Oczywiście pod warunkiem, że nie posiada żadnych zaległości podatkowych.

Podatnik może nadwyżkę z kilku okresów rozliczeniowych zsumować i przenieść na poczet przyszłych zobowiązań z tytułu podatku VAT. Możliwe jest również zwrócenie się do organu podatkowego o zwrot całości lub części podatku VAT.

Okres zwrotu podatku może nastąpić w jednym z trzech terminów:

  • do 60 dni od dnia złożenia deklaracji - termin podstawowy. Bez znaczenia jest rodzaj dokonywanych zakupów czy usług ani stawka stosowana przy sprzedaży towarów czy usług,
  • do 25 dni od dnia złożenia wniosku - termin skrócony. Z tej opcji można skorzystać jeśli wszystkie faktury zostały opłacone. Należy złożyć wniosek z uzasadnieniem prośby o zastosowanie skróconego czasu oczekiwania na zwrot podatku,
  • do 180 dni od dnia złożenia wniosku - termin wydłużony. Stosowany jest do podatników którzy w danym okresie rozliczeniowym ponosili wyłącznie koszty a nie została wykonana żadna sprzedaż.

Zobacz też:

kalkulator netto