Darowizna firmowego środka trwałego

W sytuacji, gdy przedsiębiorca posiada środek trwały, którego już nie potrzebuje może go przekazać w darowiźnie. Zanim jednak zdecyduje się na to ważne, by wiedział jakie skutki podatkowe może mieć darowizna.

Darowizna środka trwałego - skutki w podatku dochodowym

Ze względu na fakt, że darowizna nie powoduje przychodu po stronie darczyńcy to czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Dla celów podatku dochodowego nie ma również znaczenia czy darowizna została dokonana w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej czy też po jej zakończeniu.

Darowizna nie wywoła również skutków w podatku dochodowym u osoby obdarowanej.

Darowizna środka trwałego a podatek od spadków i darowizn

Na gruncie podatku dochodowego, darowizna wywołuje obowiązek podatkowy wyłącznie u obdarowanego. Jednak nie zawsze wystąpi obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn po otrzymaniu darowizny.

Należy bowiem mieć na względzie, że zwolnienie z zapłaty tego podatku dotyczy podatników z I grupy podatkowej, czyli: małżonka, wstępnych, zstępnych, pasierba, rodzeństwa, ojczyma i macochy. Natomiast, gdy wartość otrzymanej darowizny przekracza ustawowo określony limit to osoby te po otrzymaniu darowizny muszą we właściwym terminie zgłosić fakt otrzymania darowizny do właściwego urzędu skarbowego.

Jakie skutki w podatku VAT wywołuje darowizna środka trwałego?

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, przede wszystkim:

  • przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
  • wszelkie inne darowizny,

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Jeśli, więc podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT w całości bądź w części od przedmiotu, który przekazuje w darowiźnie to czynność tą musi opodatkować podatkiem VAT.

Natomiast, gdy od nabycia danego środka trwałego, podatnikowi nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego to jego darowizna nie będzie opodatkowana podatkiem VAT.

Należy jednak mieć na względzie, że od tej ogólnej zasady jest jeden wyjątek. A mianowicie zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Bowiem w takim przypadku nie mają zastosowania przepisy ustawy o VAT. W związku z czym, czynność ta nie będzie opodatkowana tymże podatkiem.

Darowizna środka trwałego a amortyzacja

W sytuacji, gdy przedsiębiorca dokona darowizny środka trwałego to jednocześnie zobowiązany jest do zaprzestania dokonywania odpisów amortyzacyjnych od tego przedmiotu. W miesiącu, w którym przedsiębiorca dokonał darowizny dokonuje ostatniego odpisu amortyzacyjnego. Pozostała, niezamortyzowana część nie stanowi kosztów uzyskania przychodów i nie należy jej ujmować w kosztach podatkowych.