Niejednokrotnie zdarza się, że klienci reklamują kupiony w sklepie towar. Mają do tego prawo opisane w ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Jak więc dobrze zaksięgować taką czynności?

Najpowszechniejszym przypadkiem zwrotu towaru są reklamacje wnoszone do sprzedawców przez klientów. Zwrot towaru uwzględniany jest po okazaniu paragonu , uwierzytelniającego kupno oddawanego towaru u danego przedsiębiorcy. W przypadku uznania wnoszonej reklamacji za uzasadnioną, sprzedawca pomniejsza obrót o sumę wartości oddawanego towaru. Pomniejszenie to obejmuje zarówno cenę towaru, jak i podatek VAT.

Reklamację towarów zakupionych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej zapisuje się w księgach obrachunkowych w poniższy sposób:

- jeżeli reklamacja jest uzasadniona i dokonana będzie wymiana reklamowanego towaru na nowy towar w tym samym gatunku i cenie, nie wykonuje się korekty sprzedaży, a jedynie księguje zwrot towaru oraz wydanie nowego towaru: Wn konto „Towary” / Ma konto „Pozostałe rozrachunki” i przy wydaniu towarów zapis odwrotny

- jeśli reklamacja jest podstawna i przeprowadzona zostanie wymiana towaru reklamowanego na nowy towar, ale o wyższej jakości, za który klient dopłaci różnicę do ceny, powinno się skorygować sprzedaż towarów oraz kwotę podatku należnego:

  • korekta sprzedaży: Wn konto „Sprzedaż towarów” / ma konto „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego”/ Wn konto „Kasa”
  • zwrot zareklamowanego towaru: Wn konto Towary” / Ma konto „Pozostałe rozrachunki”
  • różnica między wartością towarów: Wn konto „Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia) / Ma konto „Pozostałe rozrachunki”
  • wydanie nowego towaru o wyższej cenie: Wn konto „Pozostałe rozrachunki” / Ma konto „Towary”

- jeśli reklamacja jest podstawna i w związku z tym obniżona zostanie cena reklamowanego towaru, trzeba dokonać korekty wartości sprzedanych towarów oraz wypłacić klientowi część gotówki:

  • wypłata części gotówki – Wn konto „Pozostałe rozrachunki” / Ma konto „Kasa”
  • korekta sprzedaży – Wn konto „Sprzedaż towarów” / Wn konto „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego”/ Ma konto „Pozostałe rozrachunki”