Chwila stworzenia konieczności podatkowej, jeśli transakcja nie nakazuje stworzenia faktury, zachodzi w momencie wydania towaru bądź wyświadczenia usługi. Tymczasem w przypadku, gdy stworzenie faktury staje się musem, o konieczności podatkowej mówimy w sytuacji jej wystawienia.

Jednakże od niniejszej reguły obowiązują odstępstwa, opisujące moment stworzenia przymusu podatkowego. Są to:

1. Uzyskanie całości lub częściowej zapłaty

- z datą uzyskania płatności, w przypadku dystrybucji pocztowej, dokonywanej za zaliczką pocztową
- nie później niż do trzydziestego dnia, licząc od daty wykonania usługi w sytuacji gdy są to usługi:

o budowlanych oraz konstrukcyjno – montażowych,
o transportu osób oraz asortymentu statkami pełnomorskimi, kolejami, transportem samochodowym, żeglugą śródlądową, samolotami,
o wysyłkowych oraz przeładunkowych,
o w portach morskich oraz handlowych,
- z tytułu przywozu odpadu stalowego oraz żeliwnego, odpadu metali nieżelaznych, wyłączając odpadu metali szlachetnych:

o nie później niż 30 dnia, licząc od daty wysłania odpadu wsadowego,,
o nie później niż dwudziestego dnia, licząc od daty wysłania odpadu niewsadowego


2. Tworzenie faktury lub otrzymanie całej lub części odpłaty
- nie później niż do 60 dnia, kalkulując od dnia wydania towaru z tytułu:

o dostawy gazet, magazynów, czasopism,
o map,,
o zapisu nutowego
o ulotek,

- nie później niż po upływie 120 dni, jeżeli umowa przewiduje podsumowanie zwrotów wydawnictw, konieczność podatkowa powstaje z chwilą utworzenia faktury dokumentującej rzeczywistą dostawę, kalkulując od pierwszego dnia wydania tych oficyn.

3. Uzyskania całej lub części zapłaty, nie dłużej jednak niż z minięciem terminu zapłaty opisanego w umowie lub fakturze z tytułu wykonywania

o usług w zakresie pośrednictwa w ubezpieczaniu,
o usług ciągłej obsługi prawnej,,
o usług chronienia osób,
o usług dzierżawy i leasingu, wynajęcia,
o usług chronienia, przetrzymywania i dozoru mienia
o usług obsługi administracyjnej,


4. Przeminięcie okresu zapłaty, gdy był on uwzględniony w umowie, jest ważny w rozliczeniach z racji

o świadczenia usług dystrybucji wody,,
o dystrybucji gazu,
o dystrybucji energii cieplnej,
o świadczenia usług radiokomunikacyjnych,
o świadczenia usług telekomunikacyjnych,
o dystrybucji prądu
o świadczenia usług higienicznych oraz podobnych.