Podatnik, który w okresie ostatnich trzech m-cy rozliczał sprzedaż (robił czynności obłożone podatkiem), w następnym czasie rozliczeniowym może starać się o zwrot VATu lub jego części za określone towary lub usługi. W ww. sytuacji sumę podatku należnego obniża się o sumę podatku naliczonego. Po takiej czynności pozostaje suma do zapłaty lub nadwyżka, które można: Przenieść na kolejny okres rozliczeniowy, Otrzymać zwrot Aby uzyskać zwrot podatku, podatnik musi sporządzić specyficzny wniosek, na zasadzie którego adekwatny podatnikowi urząd skarbowy zasądza, czy taki zwrot przysługuje. Czas przypuszczalnego zwrotu podatku trzeba liczyć od daty złożenia w odpowiednim urzędzie oświadczenia. Wynosi on: 60 dni w przypadkach ponaglonych (podatek zapłacony był za towary sezonowe lub nieprzekraczające granicy 22% stawki podatku VAT lub też towary zbywane były za granicę), 180 dni w standardowych przypadkach Podatnik winien przetrzymywać wszystkie rachunki i księgi rozliczeniowe, by móc udokumentować przysługujący mu zwrot podatku VAT. Warto pamiętać, że kierownik odpowiedniego podatnikowi urzędu skarbowego, może zarządzić inspekcję, która będzie miała na celu określenie prawdziwości przedstawianych przez podatnika oświadczeń. W niniejszym celu, ma on możliwość także przeciągnąć okres czekania na zwrot podatku do końca procesu określającego jego zgodność z prawdą. Jeżeli nie zostaną ukazane żadne nieprawidłowości, zwrot podatku należy się podatnikowi wraz z odsetkami prolongacyjnymi. Jest tak zarówno w powyższym przypadku, jak i sytuacji rozłożenia zwrotu na raty. W przypadku krótszego terminu zwrotu podatku, niż oficjalnie przyznany, odsetki nie przysługują podatnikowi. Jeśli podatnik otrzymał zwrot podatku za towar, który był sprzedany za granicę, a wróciła do niego całość albo jego część, będzie on zmuszony oddać oddany mu podatek odpowiedniemu urzędowi skarbowemu w terminie 14 dni, od daty przekroczenia przez towar granicy naszego kraju. Gdy tego nie uczyni w powyższym terminie, od kwoty podatku liczone zostaną odsetki ustawowe, które rosnąć będą z każdym dniem. Zobacz też:
Ile dni urlopu przysługuje? księgowanie vat zz