Bright IdeaJeśli przedsiębiorca ma przejściowe problemy w firmie lub też chciałby z różnych przyczyn wstrzymać jej działanie, może to zrobić bez większych zabiegów. Zawieszenie i wznowienie działalności leży w gestii samego przedsiębiorcy i co do zasady tylko od niego zależy zdecydowanie się na taki krok. 

Jak można zatem zawiesić działalność? Przede wszystkim - przedsiębiorca nie może w takiej sytuacji zatrudniać żadnych pracowników. Poza tym nie ma właściwie innych ograniczeń. Zawieszenia działalności należy dokonać za pomocą wniosku CEIDG-1, składanego następnie w dowolnym urzędzie gminy lub też drogą elektroniczną.

Okres zawieszenia działalności może trwać od 30 dni do 2 lat. Rozpoczyna się on w dacie wskazanej we wniosku, nie wcześniej jednak niż w dniu złożenia formularza. Przez ten okres przedsiębiorca nie wykonuje właściwie żadnych związanych z działalnością czynności. Istnieje jednak katalog czynności, które mogą być mimo wszystko dokonywane podczas zawieszenia. Przedsiębiorca mianowicie:

  • ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;
  • ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulowania zobowiązań powstałych przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
  • ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
  • ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
  • wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa np. obowiązki podatkowe;
  • ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
  • może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.
Należy także pamiętać, że zawieszenie działalności powoduje tymczasowe wygaśnięcie obowiązku opłacania składek, a co za tym idzie - ubezpieczenia. Aby być nadal ubezpieczonym, przedsiębiorca powinien zawrzeć z ZUS-em osobną umowę. Zawieszenie działalności może zakończyć się na dwa sposoby - definitywną likwidacją firmy, albo też ponownym wznowieniem. W takiej sytuacji podatnik także powinien wykorzystać wniosek CEIDG-1. Zobacz też:
przelicznik brutto