Nadchodzące miesiące zmian w przepisach podatkowych niosą ze sobą kolejne wątpliwości podatników prowadzących działalność gospodarczą, ale także i tych, którzy takiej działalności nie prowadzą. Z jednej strony zostaną uproszczone niektóre czynności realizowane przez wszystkich podatników w Polsce jednak z drugiej strony nowe rozwiązania wiążą się również z innymi, nowymi pomysłami Ministerstwa Finansów. Często właśnie przy wdrażaniu nowych przepisów, powstają dodatkowe przesłanki, konieczne do uwzględnienia przy funkcjonowaniu nowych zmian. Dlatego podatnicy powinni wiedzieć, co oznacza jeden podatkowy rachunek płatniczy, przeznaczony na opłacanie niektórych podatków.

Jeden podatkowy rachunek płatniczy dla każdego podatnika

Ministerstwo Finansów planuje zaopatrzyć każdego podatnika w jeden rachunek bankowy, na który miałyby być wpłacane zobowiązania i zaległości z tytułu podatków. Sama idea uproszczenia rozliczeń podatkowych jest oczywiście bardzo słuszna natomiast każdy podatnik powinien pamiętać o kilku cechach takiego rozwiązania, aby uniknąć niepotrzebnych problemów w przyszłości.
Nowe rozwiązanie częściowo zostało zapożyczone z funkcjonującego w aktualnym polskim systemie prawnym jednego rachunku dla wpłaty składek ZUS. Jak informuje w swoich komunikatach Resort Finansów rozwiązanie to sprawdziło się a oprócz powiększenia wpływów ze składek ZUS, został bardzo ograniczony problem identyfikacji płatnika składek, który był wielką zmorą urzędników rozliczających składki ZUS.
Główny cel, jaki założyło sobie Ministerstwo Finansów w związku z wprowadzeniem nowego rozwiązania jest dalsze uszczelnienie systemu podatkowego, lepsza niż dotychczas identyfikacja każdego wpłacającego zobowiązania wobec Skarbu Państwa podatnika czy usprawnienie rozliczeń z urzędem skarbowym. Natomiast nasuwa się jeszcze inne pytanie o pozostałe skutki wdrożenia indywidualnego rachunku podatkowego.

Od kiedy będzie funkcjonować nowy, jeden podatkowy rachunek płatniczy?

Ministerstwo Finansów zamierza wyłączyć działanie dotychczasowych rachunków bankowych, na które aktualnie swoje zobowiązania podatkowe regulują podatnicy 1 stycznia 2020 r.
Zatem jeden, przypisany indywidualnie dla każdego podatnika rachunek podatkowy będzie funkcjonował po 31 grudnia 2019 r. Po tej dacie podatnicy będą mogli opłacać niektóre rodzaje podatków wyłącznie na swoje, indywidualne konto podatkowe.

Dla kogo jeden podatkowy rachunek płatniczy?

Resort Finansów utworzy jeden działający od 1 stycznia 2020 r. rachunek bankowy dla każdego:

 • podatnika prowadzącego działalność gospodarczą,
 • podatnika nieprowadzącego działalności gospodarczej,
 • płatnika prowadzącego działalność gospodarczą,
 • płatnika nieprowadzącego działalności gospodarczej.

Tak, więc odbiorcą jednego rachunku podatkowego będzie każda osoba, która posiada numer NIP albo osoba, która posiada nr PESEL

Czy indywidualny rachunek podatkowy będzie obowiązkowy?

Nowy, przypisany dla każdego podatnika jeden podatkowy rachunek płatniczy będzie obowiązkowy od 1 stycznia 2020 r. Dlatego też nie będzie opcji dobrowolności w jego pełnym lub częściowym wykorzystaniu albo nie korzystaniu w ogóle.

Standard jednego rachunku podatkowego?

Indywidualny rachunek podatkowy będzie składał się z 26 cyfr, czyli tak jak większość standardowych, polskich rachunków bankowych.
Zatem struktura numeru takiego rachunku będzie składać się z:

 • sumy kontrolnej,
 • numeru rozliczeniowego jednostki organizacyjnej banku,
 • identyfikatora podatkowego podatnika.

W jaki sposób podatnik uzyska jeden podatkowy rachunek płatniczy?

Podatnik będzie mógł odnaleźć swój indywidualny numer rachunku dla wpłat podatków na stronach Ministerstwa Finansów albo w urzędach skarbowych.
Zgodnie z art. 61b § 3 ustawy Ordynacja Podatkowa zwana dalej ustawą OP (obowiązującą od 1 stycznia 2020r.) numer indywidualnego rachunku podatkowego będzie udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego Ministra Finansów lub w urzędzie skarbowym.
Podatnik otrzyma jeden numer podatkowy po wpisaniu na powyższej stronie swojego właściwego dla rozliczeń podatkowych identyfikatora, czyli nr NIP albo nr PESEL.

Jeden podatkowy rachunek płatniczy nie dotyczy wszystkich podatków

Jeden rachunek dla każdego podatnika nie będzie dotyczył wpłat dla wszystkich rodzajów podatków funkcjonujących w polskim systemie podatkowym.
W pierwszym kroku wprowadzania nowego rozwiązania przez Rząd, podatnik będzie mógł wpłacać zobowiązania wynikające z:

 • podatku dochodowego od osób prawnych CIT o kodzie podatkowym takim jak: CIT-6AR, CIT-6R , CIT-8, CIT-8AB, CIT-8A, CIT-8B, CIT-9R, CIT-10Z, CIT-11R, CIT-14 oraz CIT-CFC,
 • podatku dochodowego od osób fizycznych PIT o kodzie podatkowym takim jak: PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36L, PIT-36S, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-4R, PPL, PIT-7, PIT-8AR, PIT-CFC,
 • podatku od towarów i usług VAT o kodzie podatkowym takim jak: VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-12, VAT-14, VAP-1, VAI, VAT-IM, VAT-In, (aktualnie nie wiadomo czy jedne konto podatkowe będzie służyć także wpłacie podatku od wartości dodanej z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych w ramach Unii Europejskiej należny państwom członkowskim konsumpcji czy rozliczeń w ramach procedury MOSS),
 • innych niedotyczących podatków opłat (np. skarbowe)

Do dochodów niepodatkowych należy zaliczyć:

 • opłaty skarbowe i inne,
 • opłaty wynikające z ustawy o grach hazardowych
 • należności celne,
 • odsetki od lokat terminowych ustanowionych ze środków zgromadzonych na centralnym rachunku bieżącym budżetu państwa,
 • odsetki od udzielonych z budżetu państwa pożyczek krajowych i zagranicznych,
 • grzywny, mandaty i inne kary pieniężne, kary porządkowe,
 • koszty postępowania i koszty postępowania administracyjnego,
 • spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz Skarbu Państwa,
 • dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw, o ile odrębne ustawy nie stanowią inaczej,
 • inne dochody określone w ustawach lub umowach międzynarodowych.

Nie jest jeszcze wiadome czy zapłaty za niektóre inne podatki będą możliwe przy zastosowaniu jednego rachunku podatkowego. Do przykładowych typów takich podatków można zaliczyć:

 • podatek akcyzowy,
 • podatek od czynności cywilnoprawnych,
 • podatek od gier,
 • podatek od spadków i darowizn
 • podatek od wydobycia niektórych kopalin,
 • podatek tonażowy,
 • pozostałe podatki.

Należy podkreślić, że powyższy stan może ulec jeszcze zmianie, dlatego warto monitorować dalszy rozwój nowego rozwiązania, jakim jest jeden rachunek podatkowy.

Zapraszamy do przeczytania wszystkich artykułów z tego cyklu:

Jeden podatkowy rachunek płatniczy dla każdego podatnika