W 2019 roku wprowadzone zostały zmiany dotyczące rozliczeń podatkowych, dotyczące m.in. pojazdów na gruncie PIT, wprowadzenia wyższego limitu odliczenia straty, czy skrócenie ulgi za złe długi z 150 dni do 90 dni. Jednak jedną z największych zmian w prawie podatkowym, są wprowadzone zawiadomienia w zeznaniu rocznym. W artykule objaśniamy o czym można zawiadomić urząd skarbowy w zeznaniu rocznym oraz porównamy zalety w stosunku do poprzedniego roku stosowania takiej formy zawiadomienia.

Zawiadomienia w zeznaniu rocznym – w jakiej sprawie?

Ustawodawca nowelizacją ustawy o PIT z początkiem 2019 roku, wprowadził nowy sposób zawiadamiania urzędu skarbowego o sprawach mających związek z podatkowym funkcjonowaniem firmy, poczynając od wyboru rodzaju prowadzonej księgowości, przez formy rozliczeń podatkowych, a skończywszy na aspekcie zawieszenia działalności gospodarczej przez wspólników spółki. Polegać on będzie na tym, że podatnik w wyżej wyszczególnionych kwestiach, informować będzie dopiero w zeznaniu rocznym, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 2 ustawy o PIT, składanym za rok podatkowy, w którym podatnik zastosował rozwiązanie. W związku z czym zawiadomienia w zeznaniu rocznym, podatnik będzie składał dopiero przy podatkowym zeznaniu rocznym, w którym zastosował rozwiązanie i dotyczyć ono będzie poniższych spraw:

Informacja o prowadzeniu ksiąg rachunkowych (w przypadku podatników, którzy nie mają takiego obowiązku z powodu nie przekroczenia limitu przychodów w wysokości 2 mln euro);

  1. Informacja dotycząca wyboru formy wpłacania zaliczek – miesięcznie czy kwartalnie;
  2. Informacja dotycząca wyboru formy opodatkowania – stosowania zaliczek uproszczonych;
  3. Informacja dotycząca sposobu ustalania daty powstania przychodów na kasie rejestrującej w metodzie kasowej (czyli wskazanie, iż otrzymanie wpłaty/zaliczki na poczet dostaw towarów i usług, które wykonane zostaną w następnych okresach rozliczeniowych, powoduje powstanie obowiązku podatkowego na gruncie PIT);
  4. Informacja o wyborze metody rachunkowej rozliczania różnic kursowych (metoda polega na tym, że różnice kursowe ustalane są na podstawie przepisów o rachunkowości – opcja możliwa dla podatników prowadzących księgi rachunkowe);
  5. Informacja o okresie zawieszenia działalności gospodarczej przez wspólników spółek prawa handlowego: spółek jawnych, spółek komandytowych, czy spółek partnerskich oraz podatników podatku CIT, będących wspólnikami spółki jawnej lub komandytowej.

Jak dokładnie będą wyglądać zawiadomienia w zeznaniu rocznym, będzie można stwierdzić dopiero, gdy Minister Finansów ogłosi nowe rozporządzenie w sprawie wzorów zeznań podatkowych, obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Prawdopodobnie, aby dokonać zawiadomienia, oznaczać się będzie odpowiednie pole w deklaracji rocznej.

Ważne!
Zawiadomienia w zeznaniu rocznym obowiązują od 2019 roku, w związku z czym na zeznaniu rocznym za 2018 rok, nie ma możliwości oznaczenia informacji o zastosowaniu danej metody rozliczenia danej sprawy – należało tego dokonać w określonym terminie oraz sposobem opisanym w przepisach obowiązujących w 2018 roku.

Zawiadomienia w zeznaniu rocznym – porównanie

W poniższej tabeli porównujemy formy zawiadamiania urzędu skarbowego o konkretnych sprawach, w stosunku do roku poprzedniego oraz bieżącego.

Sprawa

do 2018

od 2019

Wybór opłacania zaliczek na podatek dochodowy – miesięcznie czy kwartalnie

Zawiadomienie w terminie do dnia 20 lutego roku podatkowego, w formie pisemnej do właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz zawiadomienie o wyborze sposobu wpłacania zaliczek na druku CEIDG.

Zawiadomienie w zeznaniu rocznym oraz złożenie aktualizacji CEIDG-1

Rozliczenie różnicy kursowej w metodzie rachunkowej

Zawiadomienie w terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, a w przypadku podatników rozpoczynających działalność – w terminie 30 dni od dnia jej rozpoczęcia – w formie pisemnej do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Zawiadomienie w zeznaniu rocznym

Prowadzenie ksiąg rachunkowych w przypadku podatników, którzy nie mają takiego obowiązku z powodu nie przekroczenia limitu przychodów w wysokości 2 mln euro

Zawiadomienie przed rozpoczęciem roku podatkowego do naczelnika urzędu skarbowego, właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym. Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg rachunkowych, również odbywało się poprzez złożenie druku CEIDG.

Zawiadomienie w zeznaniu rocznym oraz złożenie aktualizacji CEIDG-1

Wybór rozliczania zaliczek w formie uproszczonej

Zawiadomienie do 20 lutego roku podatkowego w formie pisemnej do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Zawiadomienie w zeznaniu rocznym

Zawieszenie działalności gospodarczej podatnika, będącego wspólnikiem spółki jawnej, spółki partnerskiej lub spółki komandytowej

Zawiadomienie o okresie zawieszenia wykonywania działalności, nie później niż przed upływem 7 dni od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, w formie pisemnej właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.

Zawiadomienie w zeznaniu rocznym

Sposób ustalania daty powstania przychodu na kasie fiskalnej

W terminie do 20 stycznia roku podatkowego, a w przypadku podatników rozpoczynających ewidencjonowanie obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej – w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęli ewidencjonowanie obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej, zawiadomienie odbywało się w formie pisemnej do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Zawiadomienie w zeznaniu rocznym

Reasumując, wprowadzony przez ustawodawcę nowy sposób informowania urzędu skarbowego o wymienionych w artykule sprawach, przyczyni się do zmniejszenia formalności względem urzędu skarbowego. Zdecydowanie zawiadomienia w zeznaniu rocznym w stosunku do roku ubiegłego, nie będą dla przedsiębiorcy tak uciążliwe oraz ograniczone terminami. Dodatkowo usprawni to przepływ informacji między podatnikiem, a urzędem skarbowym.