j0316965W obrocie gospodarczym można spotkać się z fakturą końcową. Służy ona udokumentowaniu zakończonej sprzedaży towarów lub usług, na poczet której zostały uregulowane wcześniej zaliczki, potwierdzone fakturami zaliczkowymi. Jest pewnym rodzajem potwierdzenia zakończenia realizacji zamówienia, przygotowanego na podstawie faktury pro forma. Należy ją wystawić, jeżeli wcześniej zapłacone zaliczki nie pokryły całości należności za sprzedaży.

Faktura końcowa musi zawierać wszystkie niezbędne elementy zwykłej faktury, w szczególności:

 • datę wystawienia,
 • kolejny numer, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę,
 • imiona i nazwiska lub nazwy sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy,
 • numery NIP sprzedawcy i nabywcy,
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym można podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży,
 • nazwę (rodzaj) sprzedawanego towaru lub wykonywanej usługi,
 • miarę i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • cenę jednostkową netto towaru lub usługi,
 • wartość netto towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż,
 • stawki podatku,
 • sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
 • kwotę należności ogółem.

Wystawiając fakturę końcową należy zawrzeć w jej treści numery faktur zaliczkowych powstałych przed wydaniem towaru bądź wykonaniem usługi.

W sytuacji, kiedy wartość wynikająca z faktur zaliczkowych pokrywa się z kwotą brutto dokonanej sprzedaży, wówczas przedsiębiorca nie jest zobowiązany do wystawienia faktury końcowej. Jednak warto zastanowić się nad korzyściami jakie mogą wynikać z wystawienia takiej faktury, ponieważ to z niej będzie wynikać, iż cała należność została uregulowana. Wówczas faktura końcowa będzie stanowić dowód potwierdzający zakończenie transakcji.

Zobacz też:

Kwestionariusz osobowy druk Zwrot za kasę fiskalną