Podatnicy rozliczający się w formie ryczałtu ewidencjonowanego mogą utracić prawo do korzystania z takiego sposobu ustalania zaliczki.  Bowiem jak wynika m.in. z art. 4 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałtem mogą rozliczać się podatnicy, którzy w roku poprzedzającym dany rok podatkowy:

  • uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150 000 euro, lub
  • uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150 000 euro.

Wówczas gdy przychody przedsiębiorcy przekroczyły równowartość kwoty 150 000 euro w trakcie roku, wówczas, co do zasady  traci on prawo do rozliczania się ryczałtem wraz z początkiem kolejnego roku podatkowego.

Limity do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy. Zgodnie z tabelą NBP nr 190/A/NBP/2012, średni kurs NBP 1 euro w dniu 1 października 2012 r. wynosił 4,1020 zł, co oznacza, że limit w roku 2013 wynosi 615 300 zł.

Istnieją jednak sytuacje, które natychmiastowo zmuszają podatnika do zmiany formy opodatkowania. Do takich można zakwalifikować osiągnięcie przychodu z tytułu:

  • prowadzenia aptek,
  • działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów),
  • działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
  • działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych itp.

W dniu osiągnięcia takiego przychodu podatnik będzie zobligowany do niezwłocznej zmiany formy opodatkowania.

Co do zasady, podatnik będzie zobowiązany do opodatkowania dochodów  z działalności według zasad ogólnych, bez możliwości formy opodatkowania podatkiem liniowym. Zmiana formy opodatkowania pociąga za sobą konieczność założenia odpowiednich ksiąg oraz ewidencji.

Po zakończeniu roku podatnik w praktyce złoży dwa odrębne zeznania roczne, tzn.  PIT-28 za tę część roku, w której był opodatkowany ryczałtem, i PIT-36 za pozostały okres.