Przekazanie darowizny przez przedsiębiorcę może dotyczyć wszystkich składników majątkowych firmy - zarówno środków trwałych, jak i towarów czy materiałów. Jednak inaczej niż w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej wygląda tu kwestia opodatkowania tego typu czynności. Przedsiębiorcy muszą mieć na uwadze, że przekazane przez nich darowizny mogą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Ustawa o VAT traktuje bowiem przekazanie darowizny jako dostawę towarów, a ta - jak wiadomo - opodatkowana jest na zasadach ogólnych przy spełnieniu poniższych warunków:

  • towary przekazywane w darowiźnie są własnością przedsiębiorstwa,
  • przy nabyciu tych towarów przedsiębiorcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT (bez znaczenia jest tu fakt czy z prawa tego skorzystał czy też nie).

Spełnienie powyższych warunków spowoduje konieczność opodatkowania darowizny podatkiem od towarów i usług. Wartość przekazanych towarów na potrzeby podatku VAT określa się według ceny nabycia produktów lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odliczony podatek VAT. Natomiast, gdy przedsiębiorca przekazuje w darowiźnie towary, co do których w momencie nabycia nie przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku VAT, to w tym wypadku nie jest zobowiązany do naliczenia tego podatku.

Zatem w przypadku przekazania darowizny przedsiębiorca będzie zobowiązany do jej opodatkowania, gdy przekazany towar był jego własnością i przy jego nabyciu przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku VAT, z wyjątkiem oczywiście pewnych szczególnych przypadków, określonych w ustawie i wyłączonych z obowiązku opodatkowania.