W myśl art. 232 kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, komu przysługuje posiłek regeneracyjny!

Ważne!

Posiłek regeneracyjny oraz napoje dla pracowników są nieodpłatne.

Posiłek regeneracyjny - komu przysługuje?

rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów znajdują się zasady wydawania posiłków ich rodzaje i wymagania, jakie powinny spełnić.

Posiłek regeneracyjny należy się pracownikom, którzy wykonują pracę związane z wysiłkiem fizycznym:

  • powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 2000 kcal (8375 kJ) u mężczyzn i powyżej 1100 kcal (4605 kJ) u kobiet,

  • powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, wykonywane w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów technologicznych utrzymuje się stale temperatura poniżej 10°C lub w których wskaźnik obciążenia termicznego służący do oceny średniego wpływu oddziaływania ciepła na człowieka w okresie reprezentatywnym dla jego pracy (WBGT) wynosi powyżej 25°C,

  • powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uważa się okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca,

  • przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych i innych zdarzeń losowych,

  • pod ziemią.

Więcej na temat tego, komu przysługuje posiłek regeneracyjny, przeczytasz na Poradniku Przedsiębiorcy.