Zgodnie z art. 149 Kodeksu pracy pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. W czym jeszcze pomaga karta ewidencji czasu pracy?

Karta ewidencji czasu pracy a obowiązek jej prowadzenia

Jednym z ważnych obowiązków pracodawcy jest prowadzenie karty ewidencji czasu pracy zatrudnionych u siebie pracowników. Niedostosowanie się do przepisów w tym zakresie może go słono kosztować. Oprócz prowadzenia ewidencji, ważne jest również, aby czas pracy pracowników był ewidencjonowany oddzielnie dla każdego pracownika. Poniżej przedstawimy, jak powinna być prowadzona karta ewidencji czasu pracy.

karta ewidencji czasu pracy

Co powinna zawierać karta ewidencji czasu pracy?

Jak wynika z § 8  pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, pracodawca zakłada i prowadzi odrębnie dla każdego pracownika kartę ewidencji czasu pracy w zakresie obejmującym:

  • pracę w poszczególnych dobach,
  • pracę w niedziele i święta,
  • pracę w porze nocnej,
  • pracę w godzinach nadliczbowych,
  • dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
  • dyżury,
  • urlopy,
  • zwolnienia od pracy,
  • usprawiedliwione nieobecności w pracy,
  • nieusprawiedliwione nieobecności w pracy.

Zobacz też:

Rozliczenie zaliczki Rozliczanie delegacji Podróż służbowa

Ważne!

Pracodawca uwzględnia w karcie ewidencji czasu pracy czas pracy młodocianych pracowników przy pracach wzbronionych młodocianym, których wykonywanie jest dozwolone w celu odbycia przez nich przygotowania zawodowego.

Cały artykuł znajduje się na : Karta ewidencji czasu pracy. Polecamy: o-Katalog.pl Katalog firm