Od 1 kwietnia 2015 r. obowiązuje nowy wzór skierowania pracownika na badania lekarskie pracownika, również na badania wstępne przed podjęciem zatrudnienia. Skierowanie na badania, a także wzór orzeczenia lekarskiego, jakie lekarz medycyny pracy wystawia pracownikowi po przeprowadzonym badaniu, określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia.

Dwa egzemplarze skierowania na badania lekarskie

Pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi skierowanie na badania w dwóch egzemplarzach. Jeden jest przeznaczony dla lekarza medycy pracy przeprowadzającego badania, natomiast drugi zachowuje pracownik. Pracodawca może wykonać kopię wydanego skierowania i przechowywać je w aktach osobowych wraz z orzeczeniem lekarskim. skierowanie na badania lekarskie pracownika

Jak wypełnić nowe skierowanie na badania lekarskie?

W pierwszej części skierowania należy wprowadzić dane osobowe pracownika:

  • imię i nazwisko,
  • numer PESEL, a w przypadku osoby, której nie nadano numeru PESEL, należy podać serię i nazwę dokumentu stwierdzającego tożsamość, a w przypadku osoby przyjmowanej do pracy - datę urodzenia,
  • adres zamieszkania,
  • stanowisko pracy.

Zobacz też:

 Rozwiązanie umowy o pracę na czas określony Ile dni na dostarczenie zwolnienia? Kalkulator wynagrodzeń

W części dotyczącej określenia stanowiska/stanowisk pracy należy wymienić rodzaje wykonywanych prac lub podstawowe czynności, sposób i czas ich wykonywania wraz z podaniem orientacyjnej liczby godzin dziennie, miesięcznie lub rocznie. Więcej na ten temat znajdziesz na : Skierowanie na badania lekarskie pracownika. Polecamy: Katalog stron