Konto bankowe ma obowiązek posiadać przedsiębiorca w prowadzonej działalności gospodarczej. Za jego pośrednictwem powinien dokonywać rozliczeń podatkowych i składkowych. Stanowi o tym ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Ale czy wszyscy przedsiębiorcy mają obowiązek posiadania konta bankowego?

Konto bankowe - obowiązek przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy zobligowani są do przeprowadzania transakcji bezgotówkowych, wynika to z art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności: “Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:

  • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.”

Istotne jest, że płatność ta musi być związane z z działalnością gospodarczą przedsiębiorcy.

Konto bankowe - obligatoryjne posiadanie

Przedsiębiorca musi obligatoryjnie posiadać konto bankowe gdy dokonuje :

  • zapłaty podatków związanych z działalnością gospodarczą
  • zapłaty składek do ZUS
  • rozliczeń pomiędzy przedsiębiorcami, gdy przekroczy określone limity (15 000 euro art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej),
  • oraz otrzymania zwrotów w zakresie podatku od towarów i usług.

Konto bankowe - kto nie musi posiadać

Jednakże obowiązek posiadania konta bankowego nie dotyczy wszystkich przedsiębiorców. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, którzy  wybrali zryczałtowaną formę opodatkowania nie mają tego obowiązku. A także jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, np. spółki cywilnej, której wspólnicy korzystają z jednej ze zryczałtowanych form opodatkowania również nie muszą posiadać rachunku bankowego. Wynika z tego, że przedsiębiorcy rozliczający się na podstawie karty podatkowej oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych mogą dokonywać wpłat na podatek bezpośrednio na konto urzędu skarbowego, gdyż są zwolnieni z obowiązku posiadania konta bankowego.

Prywatne konto bankowe przedsiębiorcy

Nie jest zabronione wykorzystywanie w prowadzonej działalności gospodarczej prywatnego konta bankowego przedsiębiorcy. Nie ma bezpośredniego przepisu, zakazującego wykonywania czynności podatkowych z rachunku osobistego. A przepisy zobowiązują tylko przedsiębiorców do wykonywania rozliczeń podatkowych w formie przelewu bankowego, poprzez konto wskazane uprzednio w urzędzie skarbowym.