Państwowa Inspekcja Pracy może przejrzeć wszystkich pracodawców pod kontem wykazania niezgodnych z prawem praktyk lub innych niepoprawności przy zatrudnianiu pracobiorców. Przeważnie inspektorzy nie zapowiadają swojej wizyty, a ich pobyt w kontrolowanym podmiocie gospodarczym może zakończyć się sprawą sądową.  

Kontrola PIP - ustawa

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy z 13 kwietnia 2007 roku w art.13 stanowi, że kontroli podlegają zatrudniający oraz przedsiębiorcy nienajmujący na etat żadnych osób, dla których jest świadczona praca przez osoby fizyczne, jak też przez osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, niezależnie od podstawy świadczenia tej pracy. Do zadań inspekcji pracy należy kuratela i inspekcja przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad BHP i inspekcja zgodnej z prawem oferty pracy i innej pracy zarobkowej. Aby wykryć wszelkiego rodzaju naruszenia rewidenci mają prawo do kontroli bez ostrzeżenia i o każdej porze dnia i nocy (art. 24 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy).