Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, to według definicji wywóz towarów z Polski na teren innego państwa członkowskiego, na rzecz podatnika podatku od wartości dodanej zidentyfikowanego na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innego niż Polska. WDT jest opodatkowane zerową stawką VAT, jeżeli spełnia wszystkie warunki, dotyczące odpowiedniej dokumentacji i procedur. WDT - moment powstania obowiązku podatkowego Według ustawy o VAT, obowiązek podatkowy przy WDT powstaje w momencie otrzymania całości lub części należności przed dokonaniem dostawy w momencie wystawienia faktury, która potwierdza to otrzymanie całości lub części należności. W przypadku, kiedy przed dostawą należność albo jej część nie została otrzymana, obowiązek podatkowy powstaje w momencie wystawienia faktury. Natomiast jeśli do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano WDT, faktura nie zostanie wystawiona - obowiązek podatkowy powstaje właśnie tego 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu , w którym dokonano dostawy towarów. Korekta WDT a zwrot towarów Co robić sytuacji, kiedy podatnik otrzyma zwrot towarów, jednak faktura została już wystawiona? W tej sytuacji należy się odwołać do art. 29a ust. 10 ustawy o VAT, która każe podatnikowi zmniejszyć o konkretne kwoty:

art. 29a ust. 10 ustawy o VAT:Podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o:1) kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen; 2) wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12; 3) zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło; 4) wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1.

  Aby to zrobić, podatnik musi wystawić fakturę korygującą i jeden egzemplarz przesłać swojemu kontrahentowi (nabywcy). Na jej podstawie dokonuje się korekty podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Wystawienie faktury korygującej wynika z  art. 106j ustawy o VAT. Uwaga! W przypadku korekty obniżającej przy WDT, podatnik nie musi posiadać potwierdzenia odbioru korekty faktury przez nabywcę towaru. Polecamy: Katalog stron internetowych