Leasing jest nowoczesną i efektywną ekonomicznie formą finansowania inwestycji, nie wymagającą posiadania znaczącej kwoty środków własnych. W jaki sposób on działa?

Istotną cechą leasingu jest to, że przez cały czas funkcjonowania umowy leasingowej jej przedmiot należy do leasingodawcy, z kolei, leasingobiorca opłacając raty leasingowe, użytkuje go do swych celów gospodarczych. Stwarza on możliwość wliczenie całego, płaconego przez leasingobiorcę czynszu leasingowego w koszty uzyskania przychodu, co daje możliwość finansowania z zysku jeszcze przed opodatkowaniem.

Umowa leasingowa

W zawieranych umowach leasingowych należy wyróżnić parę głównych składowych, kształtujących cenę usługi leasingowej:

  • Prowizja (koszty manipulacyjne) - opłaty manipulacyjne mają pokryć koszty obsługi transakcji w ustalonej wielkości procentowej, w stosunku do wartości leasingowanego środka trwałego
  • Depozyt gwarancyjny - są to przeważnie miesięczne płatności, nie podlegające fakturowaniu, przeznaczone na pokrycie ewentualnych zobowiązań wynikających z umowy. Depozyt po zakończonej umowie jest zwracany klientowi lub zaliczany na poczet płatności ostatnich rat lub wysokiego wykupu.
  • Opłata wstępna (czynsz inicjalny) -jest to opłata uiszczana w momencie podpisywania umowy leasingu, stanowiąca część wartości leasingowej przedmiotu, zwykle 10%
  • Opłata końcowa (opcja wykupu)- inaczej jest, to cena sprzedaży przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy
  • Rata leasingowa (czynsz leasingowy) - jest to wyrażona w pieniądzu zapłata za użytkowanie przedmiotu leasingu

Co można wziąć w leasing?

Przedmiotem leasingu może być rzecz ruchoma albo nieruchoma, służąca celom zarobkowym użytkownika, dobro o charakterze inwestycyjnym. W rachunkowości przedsiębiorstw tą definicją określa się środek trwały, to jest:

  • sprzęt biurowy: kserokopiarki, meble, komputery
  • statki, samoloty
  • maszyny: dźwigi, linie technologiczne, sprzęt budowlany
  • środki transportu kołowego: samochody specjalne, dostawcze, ciężarowe, osobowe
  • nieruchomości: biurowce, budynki przemysłowe