Przyjęcie i wydanie magazynowe musi być realizowane przy użyciu odpowiedniej dokumentacji. Jak zatem powinny wyglądać prawidłowo sporządzone dokumenty magazynowe?

Wszystkie zmiany w magazynie rejestrowane są za pomocą dokumentów:

 • Rozchodu wewnętrznego - dokument Rw
 • Wydania zewnętrznego - dokument Wz
 • Zmiany lokalizacji - dokument Zl
 • Przyjęcia zewnętrznego - dokument Pz
 • Przychodu wewnętrznego - dokument Pw

Przyjęcie magazynowe

Przyjęcia magazynowego dokonuje się poprzez sporządzenie dokumentu Pz. Musi on posiadać takie dane jak:

 • skąd pochodzi towar
 • ilość towaru dostarczonego i ilość towaru przyjętego
 • podpis osoby , która zatwierdza dokumentację
 • podpis osoby dostarczającej towar
 • jaka jest cena jednostkowa towaru
 • na co ten towar będzie przeznaczony
 • jaka jest łączna wartość przyjętego towaru
 • rodzaj transportu towaru
 • dane firmy przyjmującej na magazyn i dane osoby/firmy dostarczającej towar
 • jednostkę miary
 • bieżący numer dokumentu
 • podpis osoby przyjmującej towar
 • podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu
 • datę sporządzenia dokumentu i datę przyjęcia towaru na magazynowa

Dodatkowo, dokument Pz powinien być sporządzony w dwóch jednakowych egzemplarzach - jeden pozostaje w magazynie, a drugi przekazywany jest do księgowości. Przeważnie przedsiębiorcy korzystają z papierowych druczków Pz, można jednak skorzystać również ze specjalistycznego oprogramowania magazynowego.

Wydanie magazynowe

Wydanie towaru musi być stosownie udokumentowane. W tym celu wystawia się dokument Wz. Powinien on przedstawiać takie informacje jak:

 • jednostkę miary
 • podpis osoby wydającej towar
 • podpis osoby odbierającej towar
 • ilość
 • datę wystawienia dokumentu oraz datę wydania towaru
 • cenę jednostkową
 • podpis osoby zatwierdzającej dokumentacja
 • łączną wartość towaru
 • podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu
 • dane firmy wydającej towar z magazynu i dane osoby/firmy, której towar jest wydawany
 • unikatowy numer dokumentu

Ponadto, dokument przyjęcia magazynowego powinno się sporządzić w 2 jednakowych egzemplarzach - jeden zostaje w magazynie, a drugi służy do celów księgowych.

Pozostałe dokumenty służą do kontroli wewnętrznej magazynu. Ewidencjonują zmiany lokalizacji towarów oraz zmiany ilościowe towarów po ewentualnym ich przerobieniu.