IV ustawa deregulacyjna jest kolejnym aktem prawnym, który poprzez wprowadzenie nowych przepisów ma ułatwić zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej. Nowelizacja ta ma w szczególności dotyczyć małych i średnich firm. Oto kilka nowych rozwiązań, które zostały zaproponowane w projekcie ustawy.

Deregulacja - informowanie o formie ewidencji

To ułatwienie ma za zadanie zmniejszyć formalności, które związane są z rozliczaniem podatku akcyzowego. W projekcie ustawy padła propozycja zaniechania obowiązku informowania naczelnika urzędu celnego o formie ewidencji. Chodzi tutaj np. o ewidencje wyrobów zwolnionych od akcyzy czy ewidencje składu podatkowego.

Zmiana ta przyczyni się do braku ryzyka nałożenia sankcji karnych skarbowych na osoby, które są odpowiedzialne za rozliczenia akcyzowe wynikające z niewywiązania się z wymogu złożenia informacji.

Deregulacja - potwierdzenie rejestracji dla celów VAT

Zgodnie z projektem ustawy zmianie ulegnie obowiązek potwierdzania zgłoszenia rejestracyjnego dokonywanego na druku VAT-R.

Owszem, będzie można wciąż dokonać tego potwierdzenia, ale jedynie na wniosek przedsiębiorcy. Zmiana ta automatycznie obniży koszty zakładania działalności, ponieważ obecnie urząd skarbowy za rejestrację podatnika pobiera opłatę w wysokości 170 zł. Brak obowiązkowego potwierdzenia zgłoszenia będzie tożsamy z brakiem konieczności wnoszenia opłaty skarbowej.

Deregulacja - rozliczanie VAT w imporcie dla AEO

Inną propozycją nowelizacji ustawy jest wydłużenie terminu rozliczenia podatku VAT z tytułu importu towarów.

Podatnicy, którzy posiadają status AEO, obecnie mają obowiązek dokonywania opłat z tytułu tego podatku w terminie 10 dni, licząc od dnia powiadomienia przez organ celny o wysokości należności podatkowych. Dzięki nowym przepisom przedsiębiorcy będą mogli rozliczać podatek  w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów. Wydłuży się zatem czas potrzebny na rozliczenie podatku.

Deregulacja - użytkowanie aut służbowych

Nowe przepisy przewidują także zmiany dotyczące użytkowania aut służbowych do celów prywatnych.

Rozliczenie podatku dochodowego z tytułu użytkowania pojazdu służbowego do celów innych niż prowadzona działalność, które obowiązuje obecnie, ma zostać zastąpione jednolitym ryczałtem. Jego wysokość ma być relatywnie niska oraz ma ułatwiać podatnikom rozliczanie wykorzystania pojazdu dla celów prywatnych, a tym samym nakłonić ich do większej rzetelności w tej kwestii.

Deregulacja - obowiązki wobec ZUS-u

W projekcie ułatwień dla przedsiębiorców pojawia się również propozycja zmian w obowiązkach przedsiębiorcy wobec ZUS.

Dzięki nowym przepisom płatnik składek nie będzie mógł zostać obciążony karą w wysokości 5 tys. zł za niesprawdzenie danych. Nowelizacja ustawy zwalnia przedsiębiorców z konieczności sprawdzania prawidłowości danych wysyłanych do ZUS. Dotyczy to miesięcznych raportów imiennych za poprzedni rok kalendarzowy.

Dzięki elektronicznemu systemowi eWUŚ weryfikacja prawa do korzystania z publicznych świadczeń zdrowotnych jest możliwa automatycznie. Dlatego też przedsiębiorcy nie będą musieli już przekazywać miesięcznych raportów na temat swoich pracowników, za których opłacają jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Deregulacja - uproszczenia dla mikroprzedsiębiorców w GUS

Uproszenie to polega na tym, że nowo powstałe mikrofirmy nie będą musiały przekazywać danych statystycznych przez pierwszy rok kalendarzowy prowadzenia działalności. Nie dotyczy to jednak informacji statystycznych wymaganych prawem unijnym lub innymi zobowiązaniami międzynarodowymi.

Przedstawione powyżej przykłady to tylko część z 40 punktów, które przewiduje przedstawiony Sejmowi projekt zmian. Mają one wejść w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.