Nocleg pracownika w hotelu

Nocleg pracownika w hotelu, opłacony przez pracodawcę nie stanowi przychodu dla pracownika może jednak stanowić koszt uzyskania przychodu dla pracodawcy.

 

Czym jest koszt uzyskania przychodu?

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera definicję kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie z tym aktem prawnym za koszt uzyskania przychodu uznaje się koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zabezpieczenia ich źródła (wyjątek stanowią koszty wymienione w art. 23 wspomnianej ustawy).

W związku z powyższym jeśli przedsiębiorca wykaże związek pomiędzy poniesionym wydatkiem, a prowadzoną działalnością oraz właściwie udokumentuje wydatek, np. fakturą, będzie mógł zaliczyć go do kosztów podatkowych.

Nocleg pracownika jako koszt uzyskania przychodu

Warunkiem zaliczenia wydatku za nocleg pracownika do kosztów podatkowych jest posiadanie właściwego dowodu potwierdzającego ten wydatek oraz uargumentowanie celu w jakim został poniesiony.

Przedsiębiorca, który chce zaliczyć nocleg pracownika w koszty podatkowe musi udowodnić, że praca wykonywana przez pracownika miała na celu osiągnięcie przychodu na rzecz pracodawcy. Uprawnia to przedsiębiorcę do obniżenia podstawy opodatkowania o koszty poniesione na zakwaterowanie pracownika.  

Faktura za nocleg pracownika bez odliczenia VAT

Istotne znaczenie ma fakt, że nawet posiadając fakturę dokumentującą poniesienie danego wydatku przedsiębiorca, który jest czynnym podatnikiem VAT nie może dokonać odliczenia podatku VAT od faktury za nocleg pracownika. W takim przypadku do kosztów uzyskania przychodu zaliczona zostanie kwota brutto z faktury.

Wynika to z faktu, że przedsiębiorca nie może dokonać odliczenia naliczonego podatku VAT od usług hotelowych i gastronomicznych.

Czy nocleg pracownika w hotelu stanowi przychód pracownika?

Kwestia uznania noclegu pracownika w hotelu za jego przychód nadal wywołuje wiele kontrowersji. Jednak coraz częściej przeważa pogląd, że zagwarantowanie noclegu pracownikowi wysłanemu poza miejsce pracy ma na celu realizację obowiązków wypełnianych przez niego na rzecz pracodawcy. W związku z tym pracownik nie osiąga z tego tytułu korzyści. Bowiem skorzystanie przez pracownika ze świadczenia w postaci noclegu nie jest świadczeniem spełnionym w jego interesie ale w interesie pracodawcy.

Podsumowując, noclegu pracownika w hotelu nie należy traktować jako przychodu ze stosunku pracy, a co za tym idzie pobierać i odprowadzać z tego tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.