Jeśli zakupiony towar jest niezgodny z umową nabywca ma prawo do jego zwrotu. W reklamacji podmiot może określić jakiego rodzaju jest to wada oraz jakiej rekompensaty oczekuje. Może to być wymiana bądź naprawa czy też zwrot całości czy też części pieniędzy. Ważnym jest, aby pamiętać, że do konsumenta należy wybór podstawy składania reklamacji a przedsiębiorca nie ma praca jej zmiany.

reklamacjaReklamacja a korekta w KPiR

Prawo do złożenia reklamacji nabywca ma nie tylko w okresie rozliczeniowym, w którym transakcja została zaksięgowana. Rodzi to problem po stronie przedsiębiorcy odnośnie momentu ujęcia korekty w KPiR.

W momencie zwrotu towaru czy reklamacji u sprzedawcy powstaje zmniejszenie przychodu. Takie zmniejszenie musi być udokumentowane odpowiednią fakturą korygującą lub też wpisem do ewidencji korekt jeśli mowa o sprzedaży na podstawie paragonu.

W praktyce korekta powinna być zaksięgowana zgodnie z datą zdarzenia czyli przyjęciem zwrotu.

Zgodnie z tym, jeśli towar został sprzedany w kwietniu a zwrot nastąpił w październiku korektę należałoby zaksięgować w październiku.

Według US korekta powinna zostać zewidencjonowana w okresie kiedy powstał dochód. Powoduje to konieczność zmniejszenia przychodu stanowiącego podstawę wyliczenia składek oraz samych zaliczek.

Zgodnie z tym jeśli towar sprzedany został w kwietniu do którego w październiku została złożona reklamacja korekta przychodu powinna w KPiR zostać ujęta w kwietniu, następnie należy wyliczyć nadpłatę podczas wyliczania zeznania rocznego.

Warto również podkreślić, że reklamacja czy zwrot towaru mogą dotyczyć również zamkniętego okresu podatkowego.

Potwierdzenie można znaleźć w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 czerwca 2011 roku. Następuje odwołanie do art. 14 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które wskazują, że korekta przychodu w wysokości wartości zwróconych towarów może odnosić się wyłącznie do roku podatkowego w którym przychód powstał. Uzyskany w roku podatkowym szacowany przychód ze sprzedaży nie został przez podatnika otrzymany powinien byś skorygowany o wartość zwróconych towarów, które pierwotnie tworzyły przychód danego roku podatkowego.

Reklamacja usługi pocztowej

Reklamacji podlegać mogą również usługi pocztowe. Reklamacja jest uregulowana w ustawie prawo pocztowe oraz Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie reklamacji usługi pocztowej z dnia 26.11.2013 r. Kwestie nieuregulowane w ustawie i rozporządzeniu regulują przepisy kodeksu cywilnego.

Do złożenia reklamacji uprawniony jest nadawca lub adresat jeśli nadawca zrzeka się prawa do dochodzenia roszczeń lub kwota określona w przekazie pocztowym zostanie dostarczona adresatowi. Reklamacja złożona przez osobę nieuprawniona traktowana jest jako niezłożona.

Reklamacja może zostać złożona:

  • w formie pisemnej lub elektronicznej,
  • w formie ustnej do protokołu,
  • w innej formie niż wymienione dozwolonej przez pocztę.

Niezależnie od formy złożenia reklamacji operator pocztowy potwierdza jej przyjęcie poprzez naniesienie odpowiedniej informacji na potwierdzeniu nadania. W przypadku składania reklamacji drogą elektroniczną również drogą elektroniczną operator pocztowy potwierdzi jej przyjęcie.

Zobacz też:

kalkulator umowa o pracę