Projekt Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw ma na celu przede wszystkim zapobieganie szkodliwej konkurencji w formie tzw. rajów podatkowych. Obok tych podstawowych zmian znalazło się także miejsce na dodatkowe nowelizacje, które zgodnie z planem będą obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. Jedną z takich nowelizacji jest poszerzenie przepisów o nowe zwolnienia od podatku.

Wynagrodzenie za służebność przesyłu

Służebność przesyłu została uregulowana przepisami Kodeksu cywilnego. Zgodnie z przepisami chodzi tutaj o wykorzystanie własności podatnika przez przedsiębiorcę zajmującego się przesyłem – radiowym, substancji etc. Za takie wykorzystanie właściciel nieruchomości lub urządzeń otrzymuje od swojego kontrahenta wynagrodzenie.

Zasadność opodatkowania takiego wynagrodzenia podatkiem dochodowym od osób fizycznych pozostaje obecnie niejasna. Zgodnie z wyrokami sądów administracyjnych należałoby takie wynagrodzenie potraktować analogicznie do odszkodowania za służebność gruntową – ta ostatnia, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 120 ustawy o PIT, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym. Tej opinii nie podziela jednakże Minister Finansów – jak można przeczytać w ogólnej interpretacji wydanej przez niego 10 lipca 2013 r. (nr DD3/033/101/CRS/13/RWPD-48186/RD-70022/13). Według niej wynagrodzenie za służebność przesyłu należy traktować jako przychody z innych źródeł, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o PIT.

Ministerstwo Gospodarki przygotowuje obecnie projekt ustawy o korytarzach przesyłowych – zgodnie z nim za służebność przesyłu przyznawane będzie odszkodowanie. Uzyskane w ten sposób świadczenia podlegać będą zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym.

Świadczenia z tytułu skargi na przewlekłość postępowania

Uzyskanie świadczenia odszkodowawczego z tytułu przewlekłości postępowania może zostać przyznane poszkodowanemu zgodnie z Ustawą o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki. Jeśli osoba uzna, że postępowanie trwa dłużej niż jest to konieczne dla ustalenia okoliczności faktycznych i prawnych niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy, może wnieść skargę do sądu, przed którym toczy się postępowanie. Analogiczna skarga może zostać złożona w sytuacji, kiedy bez przyczyny przeciągane jest załatwienie sprawy egzekucyjnej.

Podobnie jak w przypadku służebności przesyłu, tak w tej sytuacji istnieją sprzeczne informacje na temat konieczności opodatkowania takiego świadczenia podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z opinią sądów otrzymanie tego typu kwoty stanowi zadośćuczynienie za poniesioną szkodę, czyli nie jest to przychód wzbogacający otrzymującego (por. wyrok WSA w Bydgoszczy z 17 lutego 2010 r. sygn. I SA/Bd 680/09). Tym samym kwota świadczenia nie podlega opodatkowaniu w ramach PIT.

Mimo to w opinii fiskusa tego typu odszkodowanie należałoby zaliczyć do przychodu z pozostałych źródeł – analogicznie do przychodów wskazanych w poprzednim podrozdziale. Tym samym konieczne byłoby opodatkowanie świadczenia podatkiem dochodowym. Obecnie, zgodnie z nowelizacją, świadczenie tego typu ma zostać uznane za zwolnione z opodatkowania.

Świadczenia mieszkaniowe dla żołnierzy zawodowych

Zgodnie z Ustawą o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej jedną z metod kwaterowania żołnierza jest wypłacanie mu świadczenia mieszkaniowego. Tego typu świadczenie jest obecnie zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z 18 marca 2013 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z planowaną nowelizacją przepis ten ma zostać zaimplementowany do Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dzięki modyfikacji art. 21 ust. 1 pkt. 49 ustawy także to zwolnienie podatkowe znajdzie się w grupie nowych zwolnień, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. 

Zapraszamy do przeczytania wszystkich artykułów z tego cyklu:

Nowelizacja ustawy o PIT i CIT 2014