Przyczyna zmian przepisów

W ostatnim czasie Rada Ministrów przyjęła projekt o zmianie ustaw o PIT i CIT oraz niektórych innych ustaw. Przyczyną modyfikacji regulacji prawnych w tym zakresie jest dostosowanie przepisów do zmieniającej się rzeczywistości prawnej i gospodarczej.

Część przepisów ma charakter doprecyzowujący dotychczasowe wątpliwości w zakresie ich brzmienia i stosowania. Przy czym nadrzędnym celem jest eliminacja mechanizmów wykorzystywania przepisów obowiązujących ustaw CIT i PIT do unikania opodatkowania. Jedną z najistotniejszych zmian jest wprowadzenie alternatywnych wobec przepisów o niedostatecznej kapitalizacji zasad rozliczania podatkowego odsetek od pożyczek na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Zasady rozliczania podatkowego odsetek od pożyczek  - przed nowelizacją ustaw o PIT i CIT

Obecnie obowiązujący art. 16 ust. 1 pkt 60 oraz pkt 61 ustawy o CIT uzależnia możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych odsetek od pożyczek udzielonych podatnikom, do stopnia, w jakim zadłużenie tych podatników przekracza trzykrotną wartość kapitału zakładowego spółki.

Zasady rozliczania podatkowego odsetek od pożyczek  - po zmianach w ustawie o PIT i CIT

Nowelizacja ustawy o CIT nadaje podatnikom prawo do samodzielnego wyboru metody, która wyznaczy max. poziom odliczenia odsetek w kosztach uzyskania przychodów. Co ważne, odwołaniem będzie określony procent wartości podatkowej aktywów (zgodnie z Ustawą o rachunkowości).

Podatnik nie będzie zobligowany do ustalania zadłużenia w stosunku do podmiotów powiązanych i niezależnie od wysokości posiadanego kapitału własnego.

Powyższe zmiany podyktowane są m.in. tym, że wartość kapitału zakładowego nie jest wartością, która w sposób rzeczywisty oddawałaby wartość majątku posiadanego przez spółkę. Dlatego też zaproponowano odejście od dotychczasowych zasad w tym zakresie i zastąpiono jest kryterium kapitałów własnych jednostki (z pewnymi wyjątkami). 

Zapraszamy do przeczytania wszystkich artykułów z tego cyklu:

Nowelizacja ustawy o PIT i CIT 2014