Z dniem 8 kwietnia zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W wyniku tej zmiany pojawił się nowy wzór podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Związane jest to z wprowadzeniem od 1 stycznia 2016 roku ulgi podatkowej na badania i rozwój. Dzięki temu przedsiębiorca, który prowadzi działalność badawczo-rozwojową, oprócz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na badania i rozwój, będzie miał możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania części tych kosztów.

Nowy wzór KPiR

W związku z wprowadzeniem powyższej ulgi koszty poniesione na badania i rozwój powinny być wydzielone od pozostałych wydatków. Nowy wzór podatkowej księgi przychodów i rozchodów zawiera dodatkową kolumnę (kolumna 16), do której przedsiębiorca zobowiązany jest wpisywać wydatki poniesione na badania i rozwój. W kolumnie 16 oprócz wartości wydatku należy w opisie uzupełnić czego dany koszt dotyczy.

Koszty działalności badawczo-rozwojowej, o których mowa w art. 26e ustawy o podatku dochodowym Uwagi
opis kosztu wartość
gr
16 17
       
       
       

Istotną informacją jest fakt, iż kwoty ujęte w kolumnie 16 będą brane pod uwagę jedynie w zeznaniu rocznym przy odliczeniu ulgi na działalność badawczo-rozwojową (nie będą miały natomiast bezpośredniego wpływu na obliczenie zobowiązań podatkowych). Jeżeli przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT, koszty z tytułu działalności badawczo-rozwojowej, wpisuje do księgi przychodów i rozchodów w kwotach netto. Natomiast w przypadku przedsiębiorcy nie będącego podatnikiem VAT wydatki te powinny być uwzględniane w kwotach brutto. Przedsiębiorcy, którzy przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia prowadzili już podatkową księgę przychodów i rozchodów, mogą kontynuować prowadzenie tej księgi również po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia według wzorów określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w §1, w brzmieniu dotychczasowym. Nowe rozporządzenie wraz ze wzorem podatkowej księgi przychodów i rozchodów dostępne jest pod adresem: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/467/D2016000046701.pdf