Pracownik, który jest zatrudniony w firmie, ponosi odpowiedzialność materialną za swoje działania. Ma to na celu umożliwienie pracodawcy dochodzenia ewentualnych roszczeń za wyrządzoną szkodę lub mienie powierzone. Odpowiedzialność materialna pracownika powstaje w momencie powstania szkody w majątku pracodawcy.  

Rodzaje odpowiedzialności materialnej pracownika

Występują dwa rodzaje odpowiedzialności materialnej pracownika:

  • odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy,

  • odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi.

Odpowiedzialność materialna pracownika

 

 

 

 

 

Zobacz też:

Świadczenia socjalne Kwota zmniejszająca podatek Skierowanie na badania lekarskie pracownika

Odpowiedzialność materialna pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy

Aby można było mówić o takiej odpowiedzialności materialnej, muszą łącznie  zaistnieć dwa warunki:

  • pracodawca  poniósł szkodę,

  • szkoda była spowodowana niewykonaniem, lub nienależytym wykonaniem obowiązków pracowniczych z winy pracownika.

Przepisy nie określają definicji naruszenia obowiązków czy nienależytego ich wykonania. Może to nastąpić wskutek podjęcia nieodpowiednich działań lub niepodjęcia ich wcale.

Ważne!

Za wyrządzoną szkodę pracodawca może żądać odszkodowania.

Cały artykuł znajduje się na : Odpowiedzialność materialna pracownika.