Podatnicy powinni być przygotowani na szereg kolejnych zmian, bowiem resort finansów szykuje ponad 100 modyfikacji przepisów podatkowych na gruncie jednej z najważniejszych ustaw, a mianowicie Ordynacji podatkowej. Zmiany te podyktowane są potrzebą stworzenia ram prawnych, mających na celu uproszczenie oraz zracjonalizowanie procedur podatkowych. Wśród nich znajdziemy punkty, które jedynie doprecyzują obowiązujące regulacje, jednak spora część z nich jest rewolucyjna, co wymusi zmianę podejścia do niektórych kwestii. Jedną z takich nowości będzie możliwość złożenia zbiorowego wniosku o wydanie interpretacji.

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przed zmianami

Przedsiębiorcy mogą natrafić na problemy ze zrozumieniem nie do końca jasnych regulacji prawnych. Z tego też względu Ministerstwo Finansów udostępniło podatnikom możliwość otrzymania indywidualnej interpretacji podatkowej. W celu jej uzyskania należy złożyć wniosek ORD-IN w odpowiedniej izbie skarbowej.

Zapamiętaj!
Interpretacje indywidualne są wydawane w imieniu Ministra Finansów przez poszczególne izby skarbowe tylko w indywidualnej sprawie jednego podatnika.

W celu uzyskania indywidualnej interpretacji podatkowej wnioskodawca powinien w sposób precyzyjny i dokładny opisać zaistniałą lub przyszłą sytuację, która wzbudza w nim wątpliwości natury interpretacyjnej. Należy podkreślić, że taki wniosek musi zostać sporządzony w języku polskim. To nie jedyny warunek, bowiem wydanie interpretacji podatkowej będzie możliwe dopiero po uiszczeniu kwoty 40 zł od każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Wskazaną kwotę należy przelać na konto bankowe izby skarbowej, do której kierowany jest wniosek.

Warto pamiętać, że indywidualna interpretacja podatkowa chroni przedsiębiorcę nawet w sytuacji, gdy zawarte w niej postanowienia podważają inne organy. Z kolei stosowanie się do zaleceń jej treści nie podlega karze.

Obowiązujące regulacje prawne uniemożliwiają złożenie wniosku o wydanie interpretacji w przypadku kilku podmiotów, które są zaangażowane w określone zdarzenie gospodarcze. Oznacza to, że każda strona ma obowiązek samodzielnego wystąpienia z wnioskiem o wydanie interpretacji. Wprawdzie odnosić się będzie do tego samego zdarzenia gospodarczego, jednak nierzadko różnica widoczna będzie z perspektywy podatkowo-prawnej.

Opisana sytuacja powoduje sporo komplikacji, gdyż do izb skarbowych wpływa ogromna liczba wniosków, tworząc sztuczny tłok. Widać to zwłaszcza wtedy, gdy wszyscy podatnicy biorący udział w danym wydarzeniu gospodarczym występują do organu izby skarbowej o wydanie kilku interpretacji w tej samej sprawie. Jeśli strony przynależą do innych izb, wówczas istnieje duże prawdopodobieństwo, że każda otrzyma różniącą się od siebie interpretację.

Zbiorowy wniosek o interpretacje po zmianach

Powyższe niedogodności są główną przyczyną zmian planowanych w Ordynacji podatkowej przez Ministerstwo Finansów. Nowe przepisy umożliwią złożenie tylko jednego wniosku o wydanie interpretacji przez grupę podmiotów uczestniczących równocześnie w jednym zdarzeniu gospodarczym.

W tej sytuacji podmioty ubiegając się o wydanie zbiorowej interpretacji będą miały obowiązek wskazania jednego podmiotu, który będzie stroną postępowania w sprawie wydania interpretacji, jej zmiany, uchylenia lub wygaśnięcia. We wniosku w końcu zostaną również wskazane pozostałe podmioty uczestniczące. Należy pamiętać, że jako strona postępowania wskazany podmiot będzie odpowiedzialny za uzupełnianie ewentualnych braków formalnych lub składania wyjaśnień. Co ważne, w tych obowiązkach nie mogą zastąpić wskazanego podmiotu pozostałe strony.

Aby skutecznie złożyć zbiorowy wniosek o wydanie interpretacji, musi on zawierać:

  • zapis, że w zakresie tym sprawa nie została już rozstrzygnięta
  • oświadczenie wszystkich zainteresowanych stron,
  • poświadczenie wszystkich zainteresowanych, że zdarzenie opisane we wniosku nie będzie przedmiotem postępowania podatkowego, postępowania kontrolnego lub kontroli podatkowej.

Podobnie jak obecnie, po wprowadzeniu zmian w obowiązującym stanie prawnym wniosek będzie musiał zawierać opis stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, a także opis stanowiska zainteresowanych stron.

W przypadku niespełniania wymogów formalnych, organ może wydać postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozporządzenia. Należy więc dopilnować, aby wniosek spełniał wymogi formalne.

Należy podkreślić, że w przypadku zbiorowego wniosku organ wydaje jedną interpretację, a następnie przedkłada podmiotowi wskazanemu jako strona postępowania. Również w przypadku grupowego wniosku należy uiścić opłatę – każda ze stron musi w tym celu przelać 40 zł na konto bankowe izby skarbowej – kwota ta jest iloczynem opłaty od indywidualnego wniosku i liczby stron.

Po nowelizacji Ordynacji podatkowej podatnicy będą mogli złożyć zbiorowy wniosek o wydanie interpretacji. Sprawdź, jak można złożyć wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obecnie!