Podatnicy zakładając działalność gospodarczą stają przed wyborem odpowiedniej formy opodatkowania. Jedną z dostępnych form opodatkowania jest podatek liniowy. Co do zasady wysokość podatku różni się w zależności od wybranej formy opodatkowania. Sprawdź, z czym wiąże się wybór podatku liniowego jako formy opodatkowania działalności oraz w jaki sposób jest obliczany podatek liniowy!

Podatek liniowy - podstawowe informacje

Podatek liniowy to jedna z form opodatkowania, którą można zastosować w odniesieniu do uzyskanych przychodów. Ta forma w przeciwieństwie do skali podatkowej ma stałą stawkę podatku wynoszącą 19%. Podatnik decydujący się na tą formę opodatkowania nie ma możliwości skorzystania z większości ulg podatkowych w zeznaniu rocznym, które przysługują w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych. Tutaj także nie występuje możliwość odliczeń tzn. kwoty zmniejszającej podatek.

Podatnik rozliczający się podatkiem liniowym w zeznaniu rocznym może odliczyć jedynie:

 • poniesione straty;

 • składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz ubezpieczenie osób współpracujących opłacone w danym roku;

 • wpłaty z danego roku na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

W przypadku wyboru podatku liniowego podatnik nie może świadczyć usług na rzecz byłego pracodawcy, dla którego wykonywał takie same czynności w ramach stosunku pracy w tym samym roku podatkowym, w którym ten stosunek istniał.

Zaliczki na podatek przedsiębiorca może opłacać kwartalnie lub miesięcznie. Zezwolenie na płatność kwartalną mają przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku oraz tzw. mali podatnicy. Gdy zaliczka na podatek od dochodów uzyskanych od początku roku nie przekracza 1000 zł, przedsiębiorca zwolniony jest z obowiązku wpłaty zaliczki na podatek dochodowy. Wówczas pierwszą zaliczkę zobowiązany będzie wpłacić po przekroczeniu wskazanej kwoty.

Od 2019 roku oświadczenie o wyborze formy opodatkowania należy złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięty zostanie pierwszy przychód w roku podatkowym. Podatnik może także skorzystać z zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej, która wynosi 1/12 podatku obliczonego od ustalonego dochodu, pomniejszona o zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zeznanie roczne a podatek liniowy

Po zakończeniu roku podatkowego podatnik zobowiązany jest do złożenia zeznania podatkowego w wysokości osiągniętego dochodu do 30 kwietnia bieżącego roku, za rok poprzedni, odpowiednio na formularzu PIT-36L. Po przekroczeniu kwoty dochodu o równowartości 2 mln euro za poprzedni rok podatkowy, podatnik zobowiązany jest do przejścia na tzw. pełną księgowość - księgi rachunkowe.

Podatek liniowy- podsumowanie najważniejszych wad i zalet

Zalety:

 • stała stawka opodatkowania 19%, niezmienna wraz ze wzrostem dochodu,

 • uproszczone zaliczki

 • zmniejszenie przychodów o wartość poniesionych kosztów

Wady:

 • brak możliwości skorzystania z większości ulg podatkowych, z których można skorzystać przy opodatkowaniu według skali podatkowej,

 • brak możliwości odliczenia kwoty wolnej od podatku,

 • konieczność prowadzenia KPiR lub Ksiąg Rachunkowych

Przykład 1.

Podatnik w 2018 roku uzyskał przychód w wysokości 80 500 zł oraz poniósł koszty o wartości 19 200 zł. Formą opodatkowania prowadzonej działalności jest podatek liniowy. Składki ZUS opłacone terminowo za 2018 r. wynosiły:

 • 10282,20 zł: społeczne,

 • 3 537,36 zł (294,78 x 12): wartość 7,75% składek zdrowotnych możliwych do odliczenia .

Suma wcześniej wpłaconych zaliczek od początku roku wynosi 4 800 zł. Jaką wartość podatku będzie musiał zapłacić jeszcze przedsiębiorca w zeznaniu rocznym za 2018 r.?

 • dochód:

80 500 - 19 200 = 61 300 zł

 • podstawa opodatkowania zaokrąglona do pełnych kwot pomniejszona o składki społeczne

61 300 - 10282,20 = 51 017,80 zł

 • podatek

51018 x 19% = 9693,42 zł

 • podatek pomniejszony o 7,75% wartości składek zdrowotnych oraz o wcześniej zapłacone zaliczki

9693,42 - 3537,36 - 4 800 = 1356,06 zł

Kwota podatku wynosi 1356,06 zł.