Przedsiębiorcy, rozliczający się na zasadach ogólnych bądź podatkiem liniowym mają obowiązek opłacania zaliczek na podatek dochodowy. Co ciekawe, nie wymaga to składania żadnej deklaracji do urzędu skarbowego. Sprawdź, kiedy zaliczka na podatek dochodowy musi być wyliczana miesięcznie, a kiedy można ją rozliczać kwartalnie oraz jakie są zasady jej wyliczania.

Zaliczka na podatek dochodowy - kto może rozliczać kwartalnie?

Zaliczka na podatek dochodowy powinna być wyliczana każdego miesiąca i wpłacana do urzędu skarbowego bez konieczności składania dodatkowych deklaracji. Niektóre podmioty mogą skorzystać z możliwości kwartalnego opłacania zaliczki na podatek dochodowy. Tymi podmiotami są mali podatnicy oraz osoby rozpoczynające działalność gospodarczą. Za małego podatnika uważa się przedsiębiorcę, którego wartość przychodu ze sprzedaży, w poprzednim roku, wraz z kwotą należnego VAT, nie przekroczyła 1 200 000 euro w przeliczeniu na złotówki.

Do kiedy należy opłacać zaliczkę na podatek dochodowy?

Miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy należy opłacać do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy zaliczka. Natomiast kwartalna zaliczka na podatek dochodowy powinna zostać opłacona do 20. dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału rozliczanej zaliczki.

Kiedy należy skorygować zaliczkę na podatek dochodowy?

W przypadku błędnie wyliczonej zaliczki na podatek dochodowy z uwagi na to, że jest ona naliczana narastająco konieczne będzie cofnięcie się do miesiąca, w którym zaszła pomyłka gdzie należy skorygować ten miesiąc, a także kolejne, aż do miesiąca bieżącego. Błędnie wyliczona zaliczka na podatek dochodowy może wynikać ze zmian dokonanych po zamknięciu rozliczeń za dany miesiąc w wysokości przychodów lub kosztów np.:

  • przy dokonaniu korekty faktury zmniejszającej podstawę opodatkowania, w której konieczne było cofnięcie się do poprzedniego okresu,
  • w przypadku wszelkich zmian dokonanych w poprzednich rozliczeniach, które wymagają dopłaty podatku.

Co ważne nie ma konieczności korygowania zaliczki jeśli korekta wpływa na zmniejszenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Z racji tego, że zaliczka na podatek dochodowy wyliczana jest narastająco od początku roku powstała nadwyżka zostanie uwzględniona w kolejnym okresie. Jeśli po skorygowaniu zaliczki na podatek dochodowy zapłacona dotychczas kwota jest za niska, konieczna będzie dopłata. Należy przy tym sprawdzić czy nie ma konieczności doliczenia odsetek. Warto skorzystać przy tym z kalkulatora odsetek. Jeśli wartość odsetek nie przekracza kwoty 8,70 zł, nie uwzględnia się ich przy kwocie zobowiązania wobec urzędu skarbowego.