Każdy przedsiębiorca rozpoczynający swoją przygodę z działalnością gospodarczą ma dylemat w postaci wyboru formy opodatkowania. Aktualnie w Polsce są przyjęte 4 formy opodatkowania :

 • zasady ogólne,
 • podatek liniowy,
 • zryczałtowane formy opodatkowania:
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
  • karta podatkowa.

Dla przedsiębiorców mających roczny dochód powyżej 100 000 zł najbardziej się opłacalną formą opodatkowania jest podatek liniowy.

Jak zgłosić opodatkowanie podatkiem liniowym?

Wyróżniamy dwa sposoby zgłoszenia opodatkowania:

 1. Gdy zakładamy działalność gospodarczą w formularzu CEIDG-1 możemy złożyć pisemne oświadczenie o wybranej formie opodatkowania bądź,
 2. gdy już prowadzimy działalność gospodarczą możemy wybrać lub zmienić wybór zgłaszając zmianę właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego.

Podatek liniowy - podstawowe informacje

Bez względu na wysokość dochodów przedsiębiorcy, stawka podatku liniowego będzie wynosić stałe 19%. Więc czy przedsiębiorca ma małe dochody czy duże zawsze będzie to ta sama stawka. Zaletą tego podatku jest brak potrzeby pamiętania o skali podatkowej (dwie stawki podatkowe) czy kwocie wolnej od podatku jak w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych. Podatnikiem rozliczającym się opodatkowaniem liniowym według art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych może być przedsiębiorca, który:“(...) uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników: wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym - w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania podatkiem liniowym i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.”

Jakie występują przysługują odliczenia w podatku liniowym?

Przedsiębiorca ma prawo do odliczenia:

 • w danym roku podatkowym wyłącznie opłacone składki zdrowotne,

Natomiast nie może:

 • dokonać rozliczenia dochodu ze współmałżonkiem lub samotnie wychowywanym dzieckiem (nie przysługuje mu prawo do odliczenia ulg z tych tytułów);
 • korzystać się z ulgi na dzieci i ulgi za internet;
 • odliczyć kwoty wolnej od podatku ponieważ podatek liniowy jej nie posiada.
Uwaga!Tylko przedsiębiorcy rozliczający się za pomocą skali podatkowej mają prawo do odliczenia ulg z tych tytułów.

Obowiązki przedsiębiorcy rozliczającego się podatkiem liniowym

Jednym z obowiązków podatnika jest prowadzenie ewidencji swoich przychodów z działalności oraz kosztów uzyskania przychodu za pomocą KPiR (Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów). Oraz w trakcie roku podatkowego dokonywać wpłat zaliczek na podatek dochodowy. Natomiast pod koniec roku podatkowego musi złożyć formularz PIT-36L Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym] do 30 kwietnia następnego roku. Dodatkowo przedsiębiorca składając deklaracje może przekazać 1 % podatku na wybraną organizację pożytku publicznego.