Podróż zagraniczna przedsiębiorcy

Przedsiębiorca, który chce nawiązać nowe kontakty biznesowe lub też pozyskać klientów w obecnych czasach często zmuszony jest do odbycia podróży zagranicznej. Podróż zagraniczna przedsiębiorcy staje się coraz bardziej powszechna. Powstaje jednak pytanie jak należy rozliczyć wydatki poniesione przez właściciela firmy w trakcie trwania podróży służbowej.

 

Podróż zagraniczna przedsiębiorcy a dieta

Dieta przysługująca przedsiębiorcy ma na celu pokrycie kosztów wyżywienia w trakcie trwania podróży zagranicznej.

Diety przedsiębiorcy z tytułu zagranicznej podróży służbowej zaliczane są do kosztów podatkowych firmy z pewnym ograniczeniem. Otóż należy mieć na uwadze, że za koszty uzyskania przychodu nie uznaje się diety z tytułu podróży służbowych przedsiębiorców i osób z nimi współpracujących w części, w której koszty te przekraczają wysokość diet przysługujących pracownikom określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

Wysokość diety jest zależna od kraju w jakim przedsiębiorca odbywa podróż służbową. Bowiem każdy kraj posiada własne stawki przysługującej diety.

Wyliczając wysokość diety w zagranicznej podróży stosuje się następujące zasady:

  • za każdą pełną dobę podróży zagranicznej przysługuje dieta w pełnej wysokości,
  • za niepełną dobę:
  • do 8 godzin - przysługuje ⅓ diety,
  • powyżej 8 do 12 godzin - przysługuje ½ diety,
  • powyżej 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości.

Wartość diet przysługujących z tytułu zagranicznych podróży przedsiębiorcy należy przeliczać po średnim kursie NBP ogłoszonym w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień, w którym został poniesiony.

Podróż zagraniczna przedsiębiorcy a środki transportu

W sytuacji, gdy podróż zagraniczna przedsiębiorcy odbywana jest samochodem służbowym to do kosztów można zaliczyć zakupione paliwo, bilety parkingowe, czy też opłaty za autostrady.  

Natomiast jeśli w podróż służbową przedsiębiorca pojechał prywatnym samochodem to wydatki związane z jego eksploatacją w czasie podróży podatnik powinien rozliczyć w ramach kilometrówki.

Jeśli zaś przedsiębiorca podróżuje innym środkiem transportu, np. samolotem, autobusem, taksówką bądź pociągiem to w celu zaliczenia wydatków w kosztach podatkowych niezbędna będzie faktura lub rachunek.

Podróż zagraniczna przedsiębiorcy a możliwość zaliczenia noclegu do kosztów

Przedsiębiorca będący w zagranicznej podróży służbowej może do kosztów podatkowych zaliczyć zakup usług hotelowych. Jednak wydatek ten musi być udokumentowany fakturą. Przy czym należy pamiętać, że od usług hotelowych nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT. W związku z czym do kosztów podatkowych zalicza się kwotę brutto z faktury.

Ponadto przedsiębiorca musi mieć na względzie, że odbywając zagraniczną podróż służbową nie może rozliczać ryczałtu za nocleg, bowiem ryczałt możliwy jest tylko w przypadku delegacji pracowniczych.

Czas trwania zagranicznej podróży służbowej

W przypadku zagranicznej podróży przedsiębiorcy czas jej trwania zależny jest od rodzaju środka transportu jakim w trakcie jej trwania poruszał się właściciel firmy:

  • podróż lądowa - od momentu przekroczenia granic Polski do momentu przekroczenia granic Polski w drodze powrotnej;
  • podróż morska - od momentu wyjścia promu z portu w Polsce do momentu wejścia promu do portu w Polsce w drodze powrotnej;
  • podróż samolotem - od momentu startu samolotu z ostatniego portu lotniczego w Polsce do momentu lądowania na pierwszym lotnisku w kraju.

Jaki jest właściwy kurs do przeliczenia wydatków zagranicznej podróży przedsiębiorcy?

Przedsiębiorca odbywając zagraniczną podróż służbą musi mieć na względzie, że większość wydatków jakie będzie ponosił w trakcie jej trwania będzie w walucie obcej. Dlatego też chcąc zaliczyć wydatki te do kosztów podatkowych konieczne będzie dokonanie ich przeliczeń na złotówki.

Wydatki te należy przeliczyć po średnim kursie NBP ogłoszonym w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień, w którym koszt został poniesiony. Dniem poniesienia kosztu jest data na dokumencie potwierdzającym poniesienie kosztu. Jednak do przeliczenia wydatków tych można również zastosować średni kurs NBP z dnia poprzedzającego rozliczenie delegacji. Wyboru sposobu rozliczenia delegacji dokonuje indywidualnie podatnik.