W celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorcy często decydują się na zakup towarów czy też sprzedaż swoich towarów na rynkach zagranicznych. W większości przypadków przedsiębiorcy nieposiadaną konta walutowego z którego płacą lub na które otrzymują należności. Jeśli transakcje te wykonywane są w dwóch walutach możliwe jest wystąpienie różnic kursowych. Pojawia się jednak pytanie czy zawsze różnice kursowe będą mogły zostać ujęte w ewidencji jako przychód lub koszt. Sprawdź!

Powstawanie różnic kursowych

Zgodnie z art. 24c ustawy o PIT różnice kursowe powstają jeśli:

  • przychód należny po przeliczeniu na złotówki według średniego kursu ogłaszanego przez NBP jest niższy lub wyższy od wartości przychodu w dniu jego otrzymania po przeliczeniu na złotówki według kursu ogłaszanego przez NBP,
  • jeśli wartość poniesionego kosztu po przeliczeniu na złotówki według średniego kursu ogłaszanego przez NBP jest wyższy lub niższy od faktycznie zapłaconej kwoty po przeliczeniu na złotówki.

Ujemne różnice kursowe zaliczane są do kosztów, dodatnie do przychodów. Różnice kursowe wprowadza się do ewidencji przy pomocy dowodów wewnętrznych.

Różnice kursowe niepodlegające wpisowi do PKPiR

W przypadku gdy faktura dla kontrahenta zostanie wystawiona w walucie krajowej a kontrahent zagraniczny dokona jej uiszczenia w walucie obcej która zostanie przeliczona przez bank i wpłacona na konto przedsiębiorcy (przeliczenie zostało dokonane według kursu obowiązującego w danym dniu w danym banku). W takim wypadku możliwe jest powstanie różnic między przychodem, który wynika z faktury a otrzymaną zapłatą. W takim wypadku różnice kursowe nie powstaną.

Należy tutaj pamiętać, że różnice kursowe powstają po spełnieniu dwóch warunków:

  1. faktura została wystawiona w walucie obcej,
  2. należność od kontrahenta wpłynęła w innym terminie niż dzień wystawienia faktury oraz przekazana była w walucie obcej.

W przypadku gdy bank dokonuje przewalutowania waluty obcej na złotówki nie uwzględnia się art. 24c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powstała w ten sposób różnica nie jest różnicą kursową podlegającą ujęciu w KPiR.

W takim wypadku możliwe jest powstanie nadpłaty lub niedopłaty, jednak nie odnosi się ona ani do przychodów ani do kosztów podatkowych ponieważ nie spełniają one warunków koniecznych do powstania różnic kursowych. W przypadku gdy powstanie niedopłata przedsiębiorca ma prawo ubiegać się od kontrahenta wyrównania kwoty poprzez dopłatę należności.

Zobacz też:

netto na brutto

czas pracy kobiet w ciąży