Wielu pracodawców decyduję się na wykupienie dla pracowników pakietów medycznych czy też polis na życie jako pozapłacowe motywowanie do pracy. W związku z czym po stronie przedsiębiorców pojawia się pytanie czy wykupiona polisa na życie dla pracowników może zostać zaliczona do kosztów firmowych. Sprawdź, odpowiedź w artykule!

bungy-184_960_720Polisa na życie

Możliwość zaliczenia wykupionej polisy na życie dla pracownika do kosztów firmowych zależna jest od określonych w polisie warunków. W celu zaliczenia polisy na życie do kosztów musi ona dotyczyć  jednej z grup: 1, 3 i 5 działu I, bądź 1 i 2 działu II wymienionych w załączniku do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej.

Dział I wspomnianego załącznika obejmuje:

  • grupa 1 - ubezpieczenia na życie,
  • grupa 3 - ubezpieczenie na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, oraz
  • grupa 5 - ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, jeżeli stanowią uzupełnienie dwóch wyżej wymienionych.

Dział II (pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe) obejmuje:

  • grupa 1 - ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej (świadczenie jednorazowe, świadczenia powtarzające się, połączone świadczenie jednorazowe i powtarzający się, przewóz osób)
  • grupa 2 - ubezpieczenia choroby (świadczenia jednorazowe, świadczenia powtarzające się, świadczenia kombinowane).

Dodatkowo warto pamiętać, że pracodawca może zaliczyć wydatek do kosztów jeśli nie jest uprawniony do otrzymania z tego tytułu świadczeń oraz umowa ubezpieczenia wyklucza w okresie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ją zawarto lub odnowiono:

  • wypłatę z tytułu dożycia wieku oznaczonego w umowie,
  • możliwość zaciągania zobowiązań pod zastaw praw z niej wynikających,
  • wypłatę kwoty stanowiącej wartość odstąpienia od umowy.

Należy również zwrócić uwagę, że koszt pracodawcy będzie jednocześnie przychodem po stronie pracownika. Składka na polisę na życie będzie dla pracownika przychodem ze stosunku pracy, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym i wliczany jest do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Warto również podkreślić, że polisa wykupiona dla przedsiębiorcy nie stanowi kosztu firmowego. Wydatek ten traktowany jest jak wydatek osobisty.

Zobacz też:

kalkulator wynagrodzenia netto

rozwiązanie umowy zlecenia

dzień wolny za święto