Urlop wypoczynkowy - nabycie praca do 26 dni urlopu

Pracownikowi przysługuje prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego a długo wyczekiwany sezon urlopowy wreszcie się rozpoczął. Urlop wypoczynkowy to czas, w którym pracownik ma odpocząć od codziennej pracy zarobkowej i zregenerować siły. Ilość dni tego urlopu zależna jest od stażu pracy pracownika. Może on wynosić 20 lub 26 dni w ciągu roku.  

Urlop wypoczynkowy - ile dni?

Jak stanowi art. 154  § 1 kodeksu pracy w przeciągu całego roku kalendarzowego pracownikowi przysługuje:

  • 20 dni urlopu wypoczynkowego - gdy zatrudniony jest mniej niż 10 lat,
  • 26 dni urlopu wypoczynkowego - gdy zatrudniony jest powyżej 10 lat.

Ukończone szkoły a wymiar urlopu wypoczynkowego

Jak zostało wspomniane powyżej długość urlopu wypoczynkowego jest zależna od stażu pracy. Jednak w celu nabycia prawa do dłuższego wymiaru urlopu pracownik nie musi faktycznie przepracować 10 lat. Bowiem zgodnie z art. 155  § 1 kodeksu pracy do okresu, od którego zależy wymiar urlopu wlicza się z tytułu ukończenia nauki następujące okresy:

  • zasadnicza lub inna równorzędna szkoła zawodowa, dla której czas trwania nauki  jest przewidziany programem nauczania - nie więcej niż 3 lata,
  • średnia szkoła zawodowa, dla której czas trwania nauki jest przewidziany programem nauczania - nie więcej niż 5 lat,
  • średnia szkła zawodowa dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat,
  • średnia szkoła ogólnokształcąca - 4 lata,
  • szkoła policealna - 6 lat,
  • szkoła wyższa - 8 lat.
Ważne! Należy jednak mieć na względzie, że wyżej wymienione okresy nie podlegają sumowaniu.

Staż pracy należy udokumentować

Do stażu pracy, który decyduje o wymiarze urlopu wlicza się również okresy zatrudnienia w poprzednich miejscach pracy. Przy czym w celu obliczenia przysługującego wymiaru urlopu wypoczynkowego pracownik musi przedstawić świadectwa pracy, a także świadectwa ukończenia szkół. Bowiem jeśli pracownik nie udokumentuje posiadania 10-letniego stażu pracy to zostanie mu przyznany urlop wypoczynkowy w wysokości 20 dni.

Jeśli pracownik w trakcie zatrudnienia pobierał naukę to do stażu pracy wlicza się okres zatrudnienia lub okres nauki - w zależności co jest bardziej korzystne dla pracownika.

Urlop wypoczynkowy pracownika młodocianego

Zgodnie z art. 205 kodeksu pracy pracownik młodociany wraz z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego. Urlop ten wynosi 12 dni roboczych. Po przepracowanym roku młodocianemu pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni. Natomiast, w sytuacji, gdy młodociany pracownik ukończy 18 lat, to w roku kalendarzowym, w którym to nastąpi przysługuje mu prawo do 20 dni urlopu wypoczynkowego.