Urlop na żądanie - jak z niego skorzystać?

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma możliwość skorzystania z urlopu na żądanie. Zazwyczaj podwładny decyduje się na urlop na żądanie z ważnych przyczyn osobistych. Jak skorzystać z urlopu na żądanie i czy zawsze jest to możliwe? Odpowiadamy poniżej.

Urlop na żądanie a Kodeks pracy

Kwestia urlopu na żądanie została uregulowana w art. 167(2) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Zgodnie z tym przepisem pracownik ma możliwość skorzystania z czterech kalendarzowych dni w ciągu roku wolnych od pracy, które przysługują mu na żądanie.

Należy jednak pamiętać, że nie są to dodatkowe dni doliczane do standardowego wymiaru - 20 czy 26 dni urlopowych w ciągu roku. Bowiem są one uwzględniane w podstawowym wymiarze dni przeznaczonych na urlop pracownika.

Urlop na żądanie - jak z niego skorzystać?

Pracownik, który zamierza skorzystać z urlopu na żądanie musi mieć na względzie, że chęć wykorzystania tego przywileju musi zgłosić pracodawcy najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

Przepisy nie regulują kwestii w jaki sposób pracownik powinien poinformować pracodawcę o chęci skorzystania z urlopu na żądanie. W związku z tym może się to odbyć telefonicznie, za pomocą maila bądź też ustnie czy pisemnie. Przy czym wybór sposobu przekazania informacji zależy od pracownika. Istotne jest jednak, by poinformować o tym pracodawcę przed godziną rozpoczęcia pracy w danym dniu.

Jeśli jednak w firmie funkcjonuje regulamin pracy, który określa zasady wnioskowania o urlop na żądanie to pracownik zobowiązany jest do zastosowania się do formy wnioskowania w sposób przewidziany w tymże regulaminie.

Wymiar urlopu na żądanie

Jak zostało wspomniane powyżej pracownik  ma możliwość skorzystania z czterech dni urlopu na żądanie. Jednak czy możliwe jest wykorzystanie więcej niż jednego dnia urlopu na żądanie pod rząd?

Otóż przepisy nie regulują tej kwestii. Dlatego też pracownik może wystąpić o udzielenie urlopu na żądanie w wymiarze czterech dni zarówno w wymiarze częściowym, jak i całościowym.

Urlop na żądanie - czy pracodawca może odmówić?

Co do zasady pracodawca zobowiązany jest do udzielenia pracownikowi urlopu na żądanie w terminie przez niego wskazanym. Jeśli jednak nieobecność pracownika w pracy będzie zagrażać interesom firmy i zakłócać ciągłość pracy w przedsiębiorstwie to pracodawca może nie wyrazić zgody na urlop na żądanie pracownika.

Ponadto pracownik nie może skorzystać z urlopu na żądanie bez uzyskania akceptacji ze strony pracodawcy.

Dlatego też skorzystanie z urlopu na żądanie możliwe jest jedynie po uzyskaniu zgody pracodawcy. Bowiem ze względu na szczególne okoliczności pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie.