Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, która podlega regulacjom Kodeksu cywilnego a nie Kodeksu pracy jak umowa o pracę. W takiej sytuacji nasuwa się pytanie czy zleceniobiorcy posiadają takie same prawa urlopowe jak osoby zatrudnione na umowę o pracę? Sprawdź, odpowiedź znajdziesz w artykule!

Ile dni urlopu przysługuje Ile dni urlopu przysługuje

Umowa zlecenie

Podstawą zatrudnienia w oparciu o umowę zlecenie jest zobowiązanie się zleceniobiorcy do wykonania czynności na rzecz zleceniodawcy, jednakże zastosowania nie mają te same warunki zatrudnienia jak gdyby było to zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. W związku z tym ten rodzaj pracy wiąże się z większą swobodą pracy.

Umowa zlecenia powinna zostać zawarta na piśmie i powinna zawierać m.in.:

  1. określenie zadań zleceniobiorcy,
  2. zakres współpracy pomiędzy stronami,
  3. termin wykonania umowy,
  4. określenie wysokości wynagrodzenia oraz jego wypłaty,
  5. ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za dostarczenie niezbędnych materiałów,
  6. określenie zakresu odpowiedzialności zleceniobiorcy,
  7. podanie innych ustaleń np. zastosowanie przepisów Kodeksu cywilnego, zmiany umowy, kary za niewywiązanie się ze zobowiązań.

Umowa nie może zawierać informacji o płatnym urlopie ponieważ nie podlega regulacjom kodeksu pracy, może jednak zawierać informację o płatnej przerwie przysługującej zleceniobiorcy.

Umowa zlecenie a umowa o pracę

Zgodnie z art. 22 § 1. “Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.”

W sytuacji gdy wykonywane czynności w ramach umowy zlecenie mają znamiona wymienione w Kodeksie Pracy pracownik ma prawo do wystąpienia do Sądu Pracy z powództwem o ustalenie zaistnienia stosunku pracy zamiast umowy zlecenia

W sytuacji gdy Sąd Pracy uzna że cechy stosunku pracy dominują w wykonywanym zleceniu pracownik może zarządzać wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop czy też zasądzenia wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Zobacz też:

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron

Wynagrodzenia kalkulator