Pomoc de minimis to szczególny rodzaj pomocy od państwa. Przeznaczona jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Dofinansowanie z pomocy może zostać przeznaczone na różnego rodzaju cele. Dzięki tej pomocy mogą być dofinansowane m.in. organizacje wydarzeń kulturalnych, wydarzeń turystycznych, czy specjalistyczne usługi doradczo-szkoleniowe. Może być ona udzielana również na rozwój przedsiębiorstwa. Finansowanie przez pomoc de minimis jest regulowane przez przepisy wspólnotowe. Zgodnie z tymi regulacjami pomoc może być udzielona w wysokości limitu wyznaczonego prawem. Od 2007 roku suma kwot pomocy de minimis nie może przekraczać 200 000 euro w czasie trzech lat budżetowych. Mniejszy limit, 100 000 euro, wyznaczono dla właścicieli firm funkcjonujących w sektorze transportu drogowego. Sumy w złotówkach należy wyznaczać zgodnie z kursem średnim NBP z dnia otrzymania pomocy. Wsparcie przyznaje się na podstawie wniosku, który podlega ocenie formalnej i merytorycznej, przez obiektywnych ekspertów będących specjalistami w dziedzinie, której dotyczy przyznanie pomocy de minimis. Zaświadczenie z docelowym wskazaniem na charakter przyznanej pomocy, z dopiskiem „de minimis”, wydawane jest w dniu jej udzielenia, czyli w dniu podpisania umowy albo w dniu wydania decyzji. Jeżeli o pomoc ubiega się spółka cywilna, otrzymuje ona poświadczenie z podliczonymi kwotami, które przyznano poszczególnym jej wspólnikom. Zaświadczenie to uzyskują też wszyscy wspólnicy.