Jeżeli znasz już pomysł na własny biznes, zobacz jak zakłada się działalność gospodarczą. Założenie firmy można przedstawić w paru krokach. Krok pierwszy - rejestracja działalności gospodarczej w urzędzie gminy lub urzędzie miasta Rejestracji nowej firmy dokonuje się poprzez wypełnienie formularza edg- 1 urzędzie samorządowym (gminnym lub miejskim). Zgodnie z art. 27 pkt. 2 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej , wniosek o wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej musi zawierać:
  • informacje o współmałżonku/-ce i wspólnocie albo rozdzielności majątkowej
  • adres siedziby firmy i miejsce/a wykonywania działalności
  • nr ewidencyjny PESEL oraz NIP przedsiębiorcy
  • nazwę firmy (w przypadku spółek w nazwie muszą być podane ich skróty, na przykład Sp. z o.o.)
  • rodzaj działalności określony zgodnie z symbolami PKD
  • informacje o umowie spółki cywilnej, gdy takowa powstała
  • datę rozpoczęcia prowadzenia działalności
  • imię i nazwisko oraz adres zamieszkania przedsiębiorcy
Krok drugi – NIP i REGON W ciągu 14 dni od uzyskania wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej trzeba wystąpić do urzędu statystycznego, o dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej. W ten sposób firmie zostaje przypisany indywidualny numer REGON. W miedzy czasie, trzeba również udać się do urzędu skarbowego i uzyskać w nim indywidualny, firmowy nr NIP. Krok trzeci – Zakład Ubezpieczeń Społecznych Przyszły płatnik składek musi - nie później niż w okresie 7 dni, od dnia rozpoczęcia prowadzenia firmy - zarejestrować się w ZUS jako płatnik składek i osoba ubezpieczona.