Fundusz dla Kobiet to projekt przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki przedstawiony pod koniec 2014 roku. Skierowany jest do przedsiębiorczych kobiet, które prowadzą własną firmę lub dopiero ją zakładają. Nabór wniosków zostanie uruchomiony w I kwartale 2015 roku, a pożyczki będzie udzielała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Pożyczka dla kobiet - warunki otrzymania

Z Funduszu mogą skorzystać kobiety, które:

 • prowadzą działalność gospodarczą,

 • zakładają działalność gospodarczą,

 • mieszkają na terytorium Polski

 • prowadzą/zakładają przedsiębiorstwo na jej terenie

Jednak mimo spełnienia wyżej wymienionych warunków w określonych przypadkach kobiety nie mogą skorzystać z dofinansowania w ramach projektu, dzieje się tak, gdy:

 • w ramach prowadzonej działalności, kobieta prowadzi sprzedaż produktów lub usług,

 • generuje zyski,

 • prowadzi przedsiębiorstwo w spółce cywilnej.

Ponadto organizator projektu zastrzega, że fundusz pożyczkowy dla kobiet będzie miał charakter pilotażowy tzn. pożyczki będą udzielane jedynie na realizację przedsięwzięć zlokalizowanych na obszarze wybranych powiatów. Wykaz tych powiatów znajdować się będzie w treści dokumentacji konkursowej.

Pożyczka dla przedsiębiorczych kobiet - wysokość, oprocentowanie, czas spłaty

Pożyczka z projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przewidziana jest na 5 lat. Jednak wykorzystanie środków musi nastąpić w ciągu jednego roku (12 miesięcy) od daty otrzymania pieniędzy. Wysokość pożyczki nie może przekroczyć 95% wydatków kwalifikujących się do objęcia i nie może być niższa niż 20 000 zł oraz nie może przekroczyć 40 000 zł. Oprocentowanie pożyczki dla kobiet jest stałe i wynosi 2% w stosunku rocznym. Przedsiębiorcza kobieta będzie mogła uzyskać pożyczkę tylko raz w okresie realizacji projektu.

Wysokość kwoty pożyczki stanowić będzie różnicę między zdyskontowaną rynkową wartością odsetek, która byłaby naliczona dla udzielanej pożyczki, a zdyskontowaną wartością odsetek wynikającą z oprocentowania zastosowanego przez PARP i będzie obliczana zgodnie z przepisami o pomocy publicznej.

Kobieta prowadząca lub zakładająca własną działalność gospodarczą ma prawo do zawieszenia spłaty kapitału i odsetek. Karencja w spłacie pożyczki dla kobiet nie może przekraczać jednego roku od dnia zakończenia przedsięwzięcia objętego pożyczką. W okresie karencji odsetki nie są kapitalizowane.

Pożyczka dla przedsiębiorczych kobiet - zasady wypłacania

Pożyczka dla kobiet zostanie wypłacona po ustanowieniu i wniesieniu zabezpieczenia:

1) należytego wykonania przez pożyczkobiorcę zobowiązań wynikających z umowy pożyczki w formie weksla in blanco z poręczeniem wekslowym wraz z deklaracją wekslową oraz

2) prawidłowego wydatkowania środków pożyczki przez złożenie oświadczenia pożyczkobiorcy w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.

W szczególnych przypadkach PARP może zażądać zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej, poręczenia lub hipoteki wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości będącej jej przedmiotem.

Pożyczka dla przedsiębiorczych kobiet - cel

Współfinansowanie będzie dotyczyło wydatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz wydatków, które zostaną poniesione w czasie jej realizacji Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 18 listopada 2014 r., wskazuje w szczególności na wydatki związane z:

 1. pokryciem ceny nabycia albo kosztu wytworzenia środków trwałych, z wyłączeniem nieruchomości,

 2. zakupu usług, z wyłączeniem usług doradczych,

 3. zakupu wartości niematerialnych i prawnych,

 4. adaptacji obiektów biurowych, produkcyjnych, usługowych lub handlowych,

 5. zakupu materiałów i wyposażenia,

 6. ustanowieniem lub utrzymaniem zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy pożyczki.

Pożyczka nie może zostać przeznaczona na wydatki związane z pokryciem bieżących kosztów funkcjonowania przedsiębiorcy i zobowiązań publicznoprawnych.

PARP podczas rozpatrywania wniosków o pożyczkę dla kobiet zwróci uwagę przede wszystkim na przewidywany wpływ zaplanowanych działań na rozwój przedsiębiorstwa oraz na wysokość kosztów działań w stosunku do przewidywanych rezultatów. Informacja o rozpoczęciu i o wynikach konkursu będzie ogłoszona w internecie, na stronie PARP.