Na stronach BIP pojawił się projekt Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, będący elementem tzw. PPP czyli Pakietu Przyjazne Prawo. Jednym z elementów zmian, jest propozycja by obowiązywało prawo do popełnienia błędu dla firm (w myśl którego, większość naruszeń popełniana jest nieświadomie, a nie celowo, czyli w wyniku czystej ludzkiej pomyłki). Przy czym prawo to ma dotyczyć tylko mikro i małych przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG.

Ustawowe prawo do popełnienia błędu dla firm już od 1 czerwca 2019?

Projekt nowelizacji przewiduje, by od 1 czerwca 2019 roku, początkującym firmom dać prawo do popełnienia błędu. Taki przywilej byłby nadawany mikro i małym przedsiębiorstwom. Czas trwania prawa do błędu przedsiębiorcy, rozpoczynającym działalność i rejestrującym się w CEIDG to 12 miesięcy

Proponowane zmiany:

Jeżeli w okresie 12 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej po raz pierwszy albo ponownie po upływie co najmniej 36 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia, przedsiębiorca będący osobą fizyczną oraz będący mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą narusza przepisy prawa związane z wykonywaną działalnością w sposób uzasadniający wszczęcie postępowania: 
1. mandatowego lub
2. w sprawie nakładania lub wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej
– postępowanie takie może zostać wszczęte tylko jeżeli przedsiębiorca nie usunął stwierdzonych naruszeń w wyznaczonym przez organ terminie.

Przedsiębiorca, który usunął stwierdzone naruszenia zgodnie z przepisem ust. 1, nie podlega karze.

Przykładowe błędy za które przedsiębiorca karany jest mandatem

  • nieterminowe złożenie deklaracji podatkowych
  • uporczywe niewpłacanie podatku w terminie
  • wadliwe prowadzenie KPiR np. niechronologiczność zapisów
  • handel na ulicy bez odpowiedniego zgłoszenia

Uwaga! Nowe przepisy nie będą miały zastosowania gdy naruszenie jest rażące oraz gdy nie zostało przez Przedsiębiorcę skutecznie naprawione!