Wraz z końcem roku wraca problem odnośnie zaliczania do kosztów firmowych wydatków związanych z prenumeratą czasopism specjalistycznych. Wielu przedsiębiorców ma wątpliwości czy takie wydatki stanowią koszt uzyskania przychodu oraz w jaki sposób należy zaksięgować ewentualny wydatek.

prenumerata czasopismWydatki związane z prenumeratą książek i czasopism a koszty uzyskania przychodu

Aby rozwiać wątpliwości odnośnie zaliczania wydatków na prenumeratę książek i czasopism do kosztów uzyskania przychodów należy prześledzić katalog wyłączeń zawarty w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W wykazie nie wymieniono zakupu książek i czasopism. Dodatkowo należy pamiętać, że aby wydatek mógł zostać uznany za koszt uzyskania przychodu musi on spełniać następujące warunki:

  • został poniesiony,
  • przez podatnika a nie przez inną osobę,
  • celem poniesienia kosztu było osiągnięcie przychodów, zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów,
  • koszt nie został wymieniony w katalogu kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów.

Należy pamiętać, że to na osobie prowadzącej działalność ciąży obowiązek udowodnienia związku poniesionego wydatku z wykonywaną działalnością.

Wydatki związane z prenumeratą książek i czasopism - księgowanie

Sposób ujęcia wydatku w KPiR zależny jest od wybranej metody ujmowania kosztów w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów. Wyróżniamy dwie metody:

  • metoda kasowa (uproszczona) - całość kosztów można zaksięgować w dacie wystawienia faktury,
  • metoda memoriałowa - całość kwoty prenumeraty należy podzielić na liczbę miesięcy obowiązywania umowy oraz co miesiąc dokonywać księgowania odpowiedniej części. W odniesieniu do niewielkich kwot możliwe jest zastosowanie uproszczenia i podzielenia całkowitej kwoty według lat jakie obowiązuj. W dacie wystawienia faktury możliwe jest zaksięgowanie kwoty dotyczącej bieżącego roku, na dzień 01.01 następnego roku można zaksięgować resztę kwoty dotyczącej danego roku.

Przykład 1. Prenumerata obejmuje okres od października 2015 roku do października roku następnego. Ogólna zasada pozwala na odliczenie podatku VAT w momencie powstania obowiązku podatkowego po stronie sprzedawcy lecz nie wcześniej niż w momencie odbioru faktury przez nabywcę. W tym przypadku moment powstania obowiązku podatkowego przypada na październik 2016 tym samym prawo do odliczenia podatku VAT przez nabywcę. Jeśli nabywca opłaty za fakturę dokona wcześniej, to w tej dacie będzie mógł odliczyć VAT (całości jeśli opłacona została całość lub część w przypadku płatności ratalnych). Zobacz też:

z brutto na netto