Spółki cywilne są bardzo popularną formą zakładania działalności gospodarczej. Przeczytaj, jak przeprowadzić egzekucję z majątku wspólnika spółki cywilnej. 

Tytuł egzekucyjny a majątek spółki

Zawarcie umowy spółki cywilnej powoduje powstanie wspólnego majątku, w którego skład wchodzą wkłady wniesione przez wspólników oraz aktywa nabyte przez spółkę. Tytuł egzekucyjny (zgodny z art 778 Kpc.) umożliwia prowadzenie egzekucji z majątku wspólnego wspólników oraz z odrębnych majątków wspólników, gdyż odpowiadają oni osobiście, na zasadzie solidarności, za zobowiązania zaciągnięte przez spółkę.

Art. 778. Do egzekucji ze wspólnego majątku wspólników spółki prawa cywilnego konieczny jest tytuł egzekucyjny wydany przeciwko wszystkim wspólnikom.

Art. 7781.Tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spółce jawnej, spółce partnerskiej, spółce komandytowej lub spółce komandytowo-akcyjnej sąd nadaje klauzulę wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, jak również wtedy, gdy jest oczywiste, że egzekucja ta będzie bezskuteczna.

Wspólna odpowiedzialność właścicieli spółki w przypadku egzekucji z majątku potwierdza wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 października 2003 roku I CK 201/02:

Za zobowiązania powstałe w okresie przed przystąpieniem wspólnika do spółki wspólnik taki odpowiada na zewnątrz solidarnie z pozostałymi wspólnikami, bowiem ustawa nie różnicuje ich odpowiedzialności ze względu na chwilę powstania długu. Okoliczność, że wspólnik zaspokoił dług powstały w okresie, gdy nie był wspólnikiem spółki będzie miała znaczenie tylko przy rozliczeniach ze wspólnikami, którzy pozostawali w spółce w czasie powstania zobowiązania.

Wierzyciel a spółka cywilna

Wierzyciel w celu skutecznego przeprowadzenia egzekucji z majątku musi pozwać wszystkich wspólników spółki cywilnej. Dlatego, że tytuł wykonawczy wystawiony na jednego wspólnika lub niektórych wspólników, umożliwia jedynie egzekucję z majątku osobistego. Jeżeli wierzyciel nie pozwie wszystkich wspólników, nie może uzyskać przeciwko nim klauzuli wykonalności. Wierzyciel osobisty wspólnika spółki, który zyskał zajęcie praw należących się wspólnikowi na wypadek wystąpienia ze spółki lub jej rozwiązania, może wypowiedzieć jego udział w spółce na trzy miesiące naprzód, mimo że spółka była zawarta na czas określony. Skorzystać z tej drogi może jedynie wierzyciel osobisty dłużnika. Wierzyciele wspólników z roszczeń wynikających z działalności spółki cywilnej mają prawo do dokonania podziału zysku w przyszłości oraz te prawa, które będą przysługiwać wspólnikowi na wypadek wystąpienia wspólnika ze spółki lub jej rozwiązania, na zasadach ogólnych prowadzenia egzekucji. Zobacz też:

kalkulator wynagrodzenia netto lista obecności niewykorzystany urlop