Przychody i koszty bankowe w KPiR Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą przedsiębiorca nie musi posiadać konta firmowego. Nawet jeśli do celów prowadzonej działalności podatnik wykorzystuje swoje prywatne konto to przychody i koszty bankowe związane z firmą może rozliczać w KPiR.

Przychody bankowe

Wśród przychodów bankowych jakie mogą zostać ujęte w KPiR wyróżnia się:

  • wpływy z programów lojalnościowych,
  • wpływy z usług typu money back - zwrot części pieniędzy wydanych na zakupu, za które zapłacono kartą płatniczą,
  • odsetki od środków zgromadzonych na rachunku i lokat.

Dokumentem, który potwierdza uzyskanie przychodu bankowego jest wyciąg bankowy. Na jego podstawie przychody ujmuje się w KPiR. Przychody bankowe ujmuje się w kolumnie 8 KPiR jako Pozostałe przychody.

Koszty bankowe

Przedsiębiorca musi mieć na względzie, że do kosztów uzyskania przychodów może zaliczyć wydatki poniesione w celu utrzymania konta oraz koszty związane z transakcjami bankowymi. Ponadto poniesione wydatki muszą mieć związek z prowadzoną działalnością. Do kosztów firmy związanych z prowadzeniem konta wykorzystywanego na potrzeby działalności można zaliczyć:

  • opłatę za otwarcie konta,
  • opłatę za prowadzenie rachunku,
  • opłaty za przelewy - zazwyczaj wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju dokonywanego przelewu,
  • opłaty za kartę płatniczą,
  • prowizje za wypłaty w bankomatach należących do innych banków lub wypłaty za granicą,
  • dodatkowe opłaty, np. opłatę za wyciąg z konta w formie papierowej,
  • prowizje za transakcje walutowe.

Koszty bankowe możne zaksięgować w KPiR pod warunkiem, że zostaną dobrze udokumentowane. Wówczas wydatek ten ujmuje się w KPiR w kolumnie 13 jako Pozostałe wydatki.

Odsetki od kredytu w kosztach bankowych

Jeśli kredyt bankowy został zaciągnięty na potrzeby związane z prowadzoną działalnością to do kosztów podatkowych można zaliczyć zapłacone odsetki od kredytu. Należy jednak mieć na względzie, że aby móc odsetki od kredytu zaliczyć do kosztów podatkowych muszą one być zapłacone. Z kolei spłata części kapitałowej kredytu nie stanowi kosztu podatkowego.

Przychody i koszty bankowe w walucie obcej

W sytuacji, gdy przedsiębiorca posiada konto walutowe to przychody i koszty z tytułu odsetek, opłat czy prowizji przeliczane są po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego dane zdarzenie.