Wraz z początkiem 2017 roku obniżona zostanie wartość transakcji które będą mogły być regulowane gotówką. Do końca 2016 roku gotówką można regulować transakcje do 15 000 euro. Od początku 2017 roku będzie to kwota 15 000 zł. Niestosowanie się przez przedsiębiorców do nowych regulacji grozić będzie sankcjami. Dowiedz się więcej czytając artykuł!

Płatności gotówkowe - limit do końca 2016 roku

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej mówi, że przyjmowanie lub dokonywanie płatności firmowych musi następować przy użyciu konta bankowego jeśli:

  • kontrahentem jest inny przedsiębiorca,
  • wartość jednorazowej transakcji przekracza 15 000 euro bez względu na liczbę powiązanych z nią transakcji płatniczych.

Wartość 15 000 euro przelicza się na złotówki według średniego kursu ogłaszanego przez NBP na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Płatności gotówkowe - limit od początku 2017 roku

Od początku roku 2017 ma nastąpić zmniejszenie kwoty do jakiej mogą zostać zawierane transakcje gotówkowe, limit ten został wskazany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

Płatności w formie bezgotówkowej należy dokonywać jeśli łączna wartość transakcji bez względu na ilość płatności przekraczać będzie 15 000 zł. W sytuacji gdy transakcje zawierane będą w walucie obcej przeliczenia na złotówki dokonać należy według średniego kursu ogłaszanego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień dokonania transakcji.

Wydatki powyżej 15 000 zł opłacone gotówką - sankcje

Ustawodawca przewidział również sankcje dla przedsiębiorców którzy nie zastosują się do nowego limitu. W sytuacji gdy przedsiębiorca pomimo zakazu będzie płacił gotówką za transakcje o wartości przewyższającej 15 000 zł wydatek taki nie będzie mógł zostać zaliczony do kosztów firmowych w części która przewyższy wartość 15 000 zł jeśli nie został opłacony przelewem.

W sytuacji gdy do kosztów zaliczona została pełna wartość zobowiązania na wartość wyższą niż 15 000 zł a następnie kwota zobowiązania powyżej tej kwoty została zapłacona gotówką należy:

  • zmniejszyć koszty uzyskania przychodu lub
  • zwiększyć przychody - o ile nie ma możliwości zmniejszenia kosztów.

W sytuacji gdy płatność dokonywana będzie w okresach przyszłych i wiadomo że nastąpi w gotówce możliwe jest powiększenie przychodów. Bez znaczenia jest zadeklarowana na fakturze metoda płatności, istotne jest w jakiej formie faktycznie została zapłata dokonana.

Wydatki powyżej 15 000 zł zapłacone gotówką nie będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodu w przypadku:

  • gdy płatność została dokonana po zmianie formy opodatkowania na ryczałt,
  • gdy płatność nastąpi po likwidacji pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • nabycia lub wytworzenia środków trwałych lub nabycia wartości niematerialnych i prawnych.

Zwiększenia przychodów lub zmniejszenia kosztów dokonuje się za rok podatkowy w którym nastąpiła likwidacja działalności lub też za rok podatkowy poprzedzający zmianę formy opodatkowania.

Ograniczenia w odniesieniu do płatności gotówkowych zostały już wcześniej wprowadzone w innych krajach europejskich jednakże z różnymi limitami. Działania te mają na celu zmniejszenie ryzyka wystawiania pustych faktur.

Zobacz też:

kalkulator płac brutto netto