Po śmierci właściciela rachunku zgromadzone na nim pieniądze zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego podlegają dziedziczeniu i wchodzą w skład masy spadkowej.

Wypłata środków spadkobiercom

Wypłata środków zgromadzonych na rachunku bankowym może nastąpić na podstawie sporządzonego testamentu - środki dziedziczy wskazana w nim osoba. W przypadku jego braku następuje dziedziczenie ustawowe. Spadkobiercy muszą przedstawić w banku odpowiednie dokumenty, żeby zostały wpłacone środki pieniężne - postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub poświadczenie dziedziczenia.

Pełnomocnictwo do rachunku bankowego

Właściciel rachunku bankowego może ustalić pełnomocników i określić zakres korzystania z niego.   W przypadku śmierci co do zasady pełnomocnictwa udzielone do rachunku bankowego wygasają. Wypłata środków z rachunku właściciela po jego śmierci dokonana przez pełnomocnika a przed poinformowaniem banku o niej, jest sprzeczna z prawem.

Wspólny rachunek bankowy

W przypadku prowadzenia wspólnego rachunku może znajdować się dodatkowy zapis w umowie na wypadek śmierci, np. że wszystkie środki zostaną przekazane żyjącemu współwłaścicielowi. Jeśli nie ma dodatkowych zapisów bank nie może zablokować wspólnego rachunku bankowego, a żyjący współwłaściciel ma prawo do wypłaty połowy środków zgromadzonych na rachunku. Reszta będzie wchodzić w skład masy spadkowej.

Dyspozycja wkładem własnym na rachunku bankowym

Właściciel rachunku bankowego może wyłączyć z masy spadkowej część środków pieniężnych wydając bankowi tzw. dyspozycję wkładem własnym. Dokonywana jest w formie pisemnej zgodnie z art. 56 ustawy prawo bankowe dotyczy rachunku oszczędnościowego, oszczędnościowo-rozliczeniowego lub lokaty terminowej, a wypłata może być tylko na rzecz członków najbliższej rodziny (małżonka, wstępnych, zastępnych, rodzeństwa). Należy pamiętać, że suma wypłat na podstawie dyspozycji nie może być większa niż dwudziestokrotności  przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku.

Kiedy środki pieniężne przepadają?

Gdy bank dowiaduje się o śmierci właściciela rachunku i otrzyma akt zgonu (lub odpis) umowa wygasa, pieniądze na koncie są blokowane i czekają na wypłatę przez osoby uposażone. Jeśli jednak rodzina zmarłego nic nie wie o jego majątku zgromadzonym w banku i nie zgłosi się sama do banku o wydanie pieniędzy po zmarłym, wówczas po kilku latach tymi środkami zaczyna dysponować bank.