Rachunek, czy też faktura, oprócz roli, jaką odgrywa na gruncie prawa podatkowego spełnia również funkcje pokwitowania w sensie cywilnoprawnym. 

Zgodnie z art. 462 par. 1 Kodeksu cywilnego, dłużnik, spełniając świadczenie, może żądać od wierzyciela takiego dokumentu jak pokwitowanie. Z punktu widzenia KC rachunek może być również pokwitowaniem wykonania obowiązku zapłacenia ceny (klauzula „zapłacono”) i może być wystawiona także przed zawarciem ważnej umowy sprzedaży nieruchomości, która zależy od dochowania formy ad solemnitatem. (Katner W.J. glosa Glosa 1999/7/17 – t. 3 Glosa do wyroku NSA z 21 listopada 1996 r., I SA/Po 292/96.).